Komunikacja międzykulturowa

Kierunek - komunikacja międzykulturowa

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Dla kandydatów z tzw. „nową/starą maturą”

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej

poziom podstawowy 1%=1pkt.

 

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

 

 

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

np. język obcy wskazany przez kandydata. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

3

Uwagi

Wymagania wstępne obejmują znajomość języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, a także znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B1. Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"