Kierunek lekarski

Kierunek - lekarski (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim)

Poziom - 6 letnie jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji

 

waga przedmiotu*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka- jeden
z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit liczby kandydatów

5

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

* waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

1. O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu.

 

Uwagi:

  1. W przypadku kandydatów ze „starą maturą”, maturą międzynarodową IB, maturą europejską EB wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.
  2. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.
  3. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim zobowiązani są do przedłożenia odpowiednio certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 80%) lub wprzypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiówprowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

**załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).

  1. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim mającej na celu sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i elementarnego słownictwa medycznego oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego.

W przypadku ilości kandydatów uniemożliwiającej przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa, o którym mowa powyżej może odbyć się w formie pisemnego testu. W uzasadnionych przypadkach dotyczących cudzoziemców możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Decyzję
w sprawie dopuszczenia do internetowej rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.