Jazz i muzyka rozrywkowa

Kierunek - jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom - I stopnia

Forma -  stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy

2 przedmioty z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna

0,01

2

Egzamin wstępny

UWAGA! Kandydat zobowiązany jest do nagrania repertuaru obowiązującego dla wybranej specjalności

Sprawdzian praktyczny - specjalność:  wykonawstwo instrumentalne

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

 

Egzamin z instrumentu

(nagrany repertuar)

(rozmowa online)

 

Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat + improwizacja + temat

Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat + improwizacja + temat

Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według zasad opisanych poniżej*

0-24

Rozmowa kwalifikacyjna

(rozmowa online)

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej), (maksymalnie 3 pkt.)

*Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty obejmuje:

- dla grupy instrumentów dętych:

obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych

 Sprawdzian praktyczny - specjalność:  wykonawstwo wokalne

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

 

Egzamin wokalny

(nagrany repertuar)

 

 

 

Obowiązkowe wykonanie bluesa

Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books”.

Obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem, (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.

Przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji - sprawdzian dykcji

Uwaga! Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły:

 temat + improwizacja + temat

w odniesieniu do bluesa i standardów

 

 

0-24

Rozmowa kwalifikacyjna

(rozmowa online)

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej), (maksymalnie 3 pkt.)

 

 

 

 

 

1

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli na podstawie kryterium dodatkowego  nie następuje rozstrzygnięcie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

 

 

 

 

 

 

 

4

Uwagi

Wymagany w kryteriach i zarejestrowany przez kandydata materiał audio - video należy przesłać na platformę do udostępniania plików, np. „WeTransfer”, a wygenerowany link należy umieścić w korespondencji mailowej na adres: [email protected] W nadesłanej korespondencji należy dołączyć poniższe dokumenty:

a) Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów

b) Skan zaświadczenia od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się za pomocą jednego z ogólnodostępnych komunikatorów, o czym kandydaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego. Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności  jest ustalana przez komisję  w trakcie procesu rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 18 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. ,  przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Wytyczne dotyczące nagrania

Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:

a) Na początku nadesłanego materiału kandydat przedstawia się z imienia i nazwiska oraz pokazuje dowód osobisty w taki sposób, aby nie pozostawić wątpliwości co do jego identyfikacji.

b) Materiał muzyczny musi być nagrany w całości, bez montażu.

c) Podkład do poszczególnych utworów może być nagrany live, wygenerowany z aplikacji, np. „Ireal Pro” lub można wykorzystać dostępne tzw. „backing tracki”

d) Wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry, który będzie widoczny w taki sposób, aby umożliwił ocenę kandydata. 

e) Materiał można zarejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym, o ile spełnia opisane poniżej kryteria. Może być to telefon, tablet, kamera sportowa, wszelki sprzęt fotograficzny lub kamery.

f) Materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek. i być zakodowany w jednym z popularnych kodeków, najlepiej w formacie mp4. Powinien być tak przygotowany, aby mógł być odtworzony w Windows Media Player

g) Ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów. W rejestratorze video z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp. Za jakość dźwięku odpowiada kandydat.

h) Komisja egzaminacyjna nie odpowiada za błędy techniczne nadesłanego materiału, które uniemożliwiają jego odtworzenie.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 przedmioty z najwyższą punktacją

0,2

2

Egzamin wstępny

Jak dla kandydatów z „nową maturą”

1

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Jak dla kandydatów z „nową maturą”

0,003

 

Kierunek - jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom -  II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydatów

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz dysponować  wiedzą i umiejętnościami  nabytymi podczas studiów I stopnia

 

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

Bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

Dobry plus (4,5)-dobry (4,0)

4 pkt.

Dostateczny plus (3,5)-dostateczny (3,0)

3 pkt.

2. Egzamin praktyczny:

UWAGA! Kandydat zobowiązany jest do nagrania repertuaru obowiązującego dla wybranej specjalności

specjalność wykonawstwo instrumentalne:

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Egzamin z instrumentu

(nagrany repertuar)

 

Obowiązkowe przygotowanie formy bluesa

Obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie - ballady

Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie  pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.

 

0-24

Rozmowa kwalifikacyjna

(rozmowa online)

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej (maksymalnie 3pkt.)

Uwagi w  odniesieniu do egzaminu z instrumentu:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata, jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3) dla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru: John (Jack) S. Pratt's "14 Modern Contest Solos for Snare Drum"

 

specjalność wykonawstwo wokalne:

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Egzamin wokalny

(nagrany repertuar)

 

Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub formy bluesa.

Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem

Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej.

Obowiązkowe przygotowanie standardu:

„Lulaby of Birdland”

0-24

Rozmowa kwalifikacyjna

(rozmowa online)

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej

Uwagi w odniesieniu do egzaminu   wokalnego:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być  potraktowane  przez kandydata, jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

4

Uwagi

 Wymagany w kryteriach i zarejestrowany przez kandydata materiał audio - video należy przesłać na platformę do udostępniania plików, np. „WeTransfer”, a wygenerowany link należy umieścić w korepondencji mailowej na adres: [email protected] W nadesłanej korespondencji należy dołączyć poniższe dokumenty:

a)Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów

b) Skan zaświadczenia od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem (dla wykonawstwa wokalnego).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się za pomocą jednego z ogólnodostępnych komunikatorów, o czym kandydaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego. Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności  jest ustalana przez komisję  w trakcie procesu rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 18 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. ,  przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 

5

Wytyczne dotyczące nagrania

Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:

a)Na początku nadesłanego materiału kandydat przedstawia się z imienia i nazwiska oraz pokazuje dowód osobisty w taki sposób, aby nie pozostawić wątpliwości co do jego identyfikacji.

b) Materiał muzyczny musi być nagrany w całości, bez montażu.

c) Podkład do poszczególnych utworów może być nagrany live, wygenerowany z aplikacji, np. „Ireal Pro” lub można wykorzystać dostępne tzw. „backing tracki”

d) Wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry, który będzie widoczny w taki sposób, aby umożliwił ocenę kandydata. 

e) Materiał można zarejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym, o ile spełnia opisane poniżej kryteria. Może być to telefon, tablet, kamera sportowa, wszelki sprzęt fotograficzny lub kamery.

f) Materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek. i być zakodowany w jednym z popularnych kodeków, najlepiej w formacie mp4. Powinien być tak przygotowany, aby mógł być odtworzony w Windows Media Player

g) Ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów. W rejestratorze video z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp. Za jakość dźwięku odpowiada kandydat.

h)Komisja egzaminacyjna nie odpowiada za błędy techniczne nadesłanego materiału, które uniemożliwiają jego odtworzenie.