Inżynieria materiałowa

Kierunek - inżynieria materiałowa

Poziom - I stopnia (inżynierskie)

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Matematyka -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

Matematyka - część pisemna egzaminu dojrzałości (stara matura)

1,0

1,5

1,25

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Fizyka lub chemia  -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Fizyka lub chemia -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,4

0,6

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,01

0,02

4

Uwagi

1) Jeśli na świadectwie maturalnym umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

2) Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z obydwu wskazanych w punkcie 2 przedmiotów, pod uwagę brany jest jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

3) Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Kierunek - inżynieria materiałowa

Poziom - II stopnia (3-semestralne)

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu inżynierii materiałowej a w szczególności nauki o materiałach, nowoczesnych metod wytwarzania materiałów, współczesnych metod badań i kontroli struktury materiałów oraz nanotechnologii. Dodatkowo powinien  posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika, edukacja techniczno - informatyczna, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna   jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree, a dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

3

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach inżynierskich pierwszego stopnia z kierunków po których kwalifikacja jest przeprowadzana na podstawie oceny z dyplomu.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.