Finanse i rachunkowość

Kierunek - finanse i rachunkowość

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową/starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

 

0,6

  2      

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden z  przedmiotów  wskazanych przez kandydata: geografia, historia,  WOS,  informatyka, język obcy zdawany w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,4

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski -  jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,1

4

Uwagi

Od kandydata oczekuje się znajomości  matematyki oraz ogólnej wiedzy z zakresu  historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki  na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2

 

Kierunek - finanse i rachunkowość

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Finanse i Rachunkowość oraz  dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik  1,8 dla  absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość  o profilu ogólnoakademickim,   współczynnik 1,7 dla  absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla  absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość  o profilu praktycznym, współczynnik  1,5  dla absolwentów  kierunku Ekonomia o profilu praktycznym oraz współczynnik  1,5 dla pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych  o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.