Filozofia

Kierunek - filozofia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne   (rekrutacja na rok 2020/21 nie będzie prowadzona na studia niestacjonarne)

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

dla kandydatów z tzw. „nową/starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej

poziom podstawowy 1%=1pkt.

 

 poziom rozszerzony 1%=2pkt.  

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 język obcy wskazany przez kandydata. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

3

Uwagi

Kompetencje oczekiwane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia: wiedza z zakresu historii powszechnej, wiedzy o kulturze, społeczeństwie, wiedza o podstawach argumentacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1. Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury".

 

Kierunek - filozofia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne    (rekrutacja na rok 2020/21 nie będzie prowadzona na studia niestacjonarne)

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego z dowolnego obszaru nauk. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów*

3

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku**

Uwagi

Kompetencje oczekiwane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia: wiedza nabyta w trakcie studiów I stopnia z dowolnego obszaru nauk oraz znajomość języka obcego na poziomie B2.

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

plus dobry

85

5,0

bardzo dobry

100

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100