Filologia rosyjska

Kierunek - filologia rosyjska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

przedmiot zdawany na poziomie podstawowym/rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)
Język polski pisemny, Język obcy pisemny

 0,8

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

język obcy - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły

 0,5

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

dodatkowy przedmiot humanistyczny wskazany przez kandydata - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.

0,2

 

Kierunek - filologia rosyjska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku:

-  filologia rosyjska

- innym pokrewnym kierunku, którego absolwenci  mają potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2+

Na specjalność nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci specjalności nauczycielskiej z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena na dyplomie.

bardzo dobra                         5 pkt.

dobra plus                             4,5 pkt.

dobra                                    4 pkt.

dostateczna plus                    3,5 pkt.

dostateczna                           3 pkt.

 3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów na studia II stopnia jednakowej liczby punktów o przyjęciu  decyduje dodatkowe kryterium, jakim jest średnia z toku studiów I stopnia, przeliczana według następujących zasad:

do średniej 3,20                       3 pkt.     

od 3,21 do 3,50                       3,5 pkt.      

od 3,51 do 4,20                       4 pkt

od 4,21 do 4,50                       4,5 pkt.

od 4,51                                   5 pkt.

Wyniki przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w skali 0 - 100.