Filologia polska

Kierunek - filologia  polska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Oferta studiów jest skierowana do maturzystów - absolwentów liceów, liceów profilowanych i techników - o zainteresowaniach humanistycznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę w zakresie historii i teorii literatury, nauki o języku oraz nabyć umiejętności analizy zjawisk językowych, kulturowych i procesów literackich. Proponujemy studentom studia o specjalizacji nauczycielskiej oraz o specjalności edytorskiej. Kandydaci, którzy po 1. semestrze wybiorą filologię polską ze specjalizacją nauczycielską, dodatkowo będą mogli uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.  Poziom podstawowy lub rozszerzony

 

1,0

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit, liczby kandydatów. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

 0,03

3

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Dla kandydatów ze starą maturą warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje konkurs świadectw. Maksymalnie kandydat może uzyskać 400 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu UR  (zamieszczona poniżej).

1,0

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest zdanie egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu UR. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 0,03

3

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

*Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

 

Kierunek - filologia  polska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Oferta studiów jest skierowana do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, którzy chcieliby zdobyć wszechstronne wykształcenie humanistyczne
i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej, pozwalające zrozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, dotyczące zarówno przeszłości, jak i współczesności. Studenci podejmują edukację w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: specjalizacja nauczycielska oraz  edytorstwo lub asystent kadr kierowniczych.  Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

Absolwenci studiów ze specjalizacją nauczycielską będą mogli doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dydaktyki języka polskiego na poziomie liceum i technikum. Studia magisterskie przygotowują do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą humanistyczną oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.  Przy ustalaniu listy rankingowej dla absolwentów kierunku filologia polska brana jest pod uwagę średnia ocen z toku studiów I stopnia na kierunku filologia polska oraz ocena z dyplomu ukończenia tychże studiów. Na studia w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne.  Dla kandydatów, którzy ukończyli inny niż filologia polska kierunek studiów podstawą przyjęcia jest stwierdzenie zgodności efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie umiejętności oraz kompetencji ustalonych w ramach KRK1.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego); średnia z toku studiów licencjackich - liczba punktów równa jest średniej z toku studiów określonej do dwóch miejsc po przecinku

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą pkt. przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,  UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Od kandydata oczekuje się następujących kompetencji:

a) Umiejętność precyzyjnej komunikacji, argumentacji, poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku polskim oraz stosowania różnych rejestrów języka (w tym rejestru języka akademickiego). Na podstawie uporządkowanej wiedzy ogólnej z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo), kandydat potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, a także potrafi w syntezujący sposób formułować wynikające z nich wnioski.

b) Umiejętność selekcji i doboru narzędzi badawczych oparta na znajomości najważniejszych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Kandydat zna podstawowe ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień oraz zaproponować rozwiązania problemów.

c) Umiejętność przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji różnych wytworów kultury poprzez zastosowanie najbardziej typowych metod nauk filologicznych. Najistotniejszym celem analiz jest nie tylko określenie znaczeń interpretowanych wytworów kultury, ale także scharakteryzowanie ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

d) Umiejętność wykrywania interdyscyplinarnych zależności i powiązań między subdziedzinami nauk filologicznych a innymi dziedzinami w obrębie szerszego obszaru nauk humanistycznych. Na tej podstawie, oraz na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu współczesnego życia kulturalnego, kandydat potrafi wykrywać zależności między tekstami kultury, literaturą i językiem a procesami społecznymi i kulturowymi.

e) Umiejętność sporządzania naukowych wypowiedzi w formie prac pisemnych o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim) przy użyciu źródeł pomocniczych. Kandydat potrafi także samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych.

f) Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. Poza posiadaniem niezbędnej umiejętności obsługi standardowych edytorów tekstu kandydat potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych. Po trafi także korzystać
z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning) oraz korzystać z typowych elektronicznych baz danych.

g) Umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ta umiejętność jest weryfikowana na podstawie wpisu z języka obcego nowożytnego w suplemencie do dyplomu ze studiów licencjackich lub na podstawie certyfikatu językowego.