Filologia germańska

Kierunek - filologia germańska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Specjalności:

- nauczycielska na poziomie zaawansowanym
- translatoryczna na poziomie zaawansowanym

Zasady rekrutacji dla kandydatów z/ze „nową/starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK NIEMIECKI - wynik z egzaminu maturalnego lub z egzaminu dojrzałości - część pisemna na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy 1%=1pkt.

 

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z egzaminu maturalnego lub z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

 

1%=2pkt.

 

3

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego (tzw. „nowa matura”) lub z egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”).

 

0,03

4

uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Kierunek - filologia germańska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Specjalności:

- nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw
- translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw

Zasady rekrutacji dla kandydatów z/ze „nową/starą maturą”

 

waga
przedmiotu

1

przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY INNY NIŻ JĘZYK NIEMIECKI - wynik z egzaminu maturalnego lub z egzaminu dojrzałości - część pisemna na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

poziom podstawowy 1%=1 pkt

poziom rozszerzony 1%=2 pkt

2

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z egzaminu maturalnego lub z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego innego niż język niemiecki, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

1% = 2 pkt

 

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego (tzw. „nowa matura”) lub z egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”).

0,03

4

uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Kierunek - filologia germańska

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Specjalności:

- nauczycielska
- translatoryczna

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Specjalność nauczycielska:

Kandydat posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja/specjalność nauczycielska, tj. kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego min. w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy,

- wyróżnia się podstawową wiedzą (na poziomie licencjata filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej.

W przypadku kandydatów planujących uzyskać uprawnienia do nauczania języka niemieckiego wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. W szczególności kandydat powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe przygotowanie z  zakresu dydaktyki języka niemieckiego.

Specjalność translatoryczna:

Kandydat posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej,

-  absolwent innego kierunku neofilologicznego z tytułem zawodowym licencjata legitymuje się certyfikatem poświadczającym  znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, wykazuje wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej - w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz posiada elementarne umiejętności translatorskie w kontekście relacji międzyjęzykowych adekwatnie do wybranej specjalności: język polski - język niemiecki.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- Specjalność nauczycielska: konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja/ specjalność nauczycielska.

Specjalność translatoryczna: konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej.

ocena końcowa na dyplomie licencjackim
w zakresie filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej

punkty

bardzo dobry

50 pkt.

plus dobry

45 pkt.

dobry

40 pkt.

plus dostateczny

35 pkt.

dostateczny

30 pkt.

3

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba kandydatów z taką samą oceną na dyplomie jest większa niż limit miejsc, o przyjęciu decyduje średnia ocen z toku studiów I stopnia, przeliczana według zasad opisanych
w części ogólnej Uchwały Senatu.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, który stanowi podstawę do podjęcia studiów wyższych, podlega rekrutacji na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej Uchwały Senatu.

Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.