Filologia angielska

Kierunek: filologia angielska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

 waga
przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK ANGIELSKI - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)*

poziom podstawowy 1%=0,5 pkt.

poziom rozszerzony 1%=1pkt.

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów uwzględnione zostanie trzecie kryterium - liczba punktów za pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

 

0,05

3

Uwagi

Studenci decydują o wyborze specjalności po zakończeniu pierwszego semestru. Uruchomienie danej specjalności planuje się w przypadku wybrania jej przez min.
20 osób - przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalności w danym roku akademickim.

 

*Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

15

-

-

dopuszczający plus (2+)

22,5

-

-

dostateczny (3)

30

dostateczny (3)

25

dostateczny plus (3+)

45

dostateczny plus (3+)

45

dobry (4)

60

dobry

70

dobry plus (4+)

75

dobry plus(4+)

85

bardzo dobry (5)

90

bardzo dobry (5)

100

bardzo dobry plus (5+)

95

-

-

celujący (6)

100

-

-

 

 

Kierunek  - filologia angielska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana (z językiem angielskim jako wiodącym), lub na innym kierunku neofilologicznym (w tym przypadku legitymując się certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1), a co za tym idzie dysponować podstawową wiedzą z zakresu ww. kierunków i dyscyplin pokrewnych. W przypadku kandydatów planujących uzyskać uprawnienia do nauczania języka angielskiego wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. W szczególności kandydat powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe przygotowanie z  zakresu dydaktyki języka angielskiego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia ocen z toku studiów I stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana, lub inna neofilologia oraz ocena na dyplomie ukończenia tychże studiów.

Na studia w specjalności nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia lub studiach podyplomowych uzyskali uprawnienia pedagogiczne.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów dla ostatnich miejsc z limitu przyjęć kryterium decydującym o przyjęciu jest wyższa średnia z toku studiów. Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów, uwzględnione zostanie trzecie kryterium - wyższa ocena z pracy dyplomowej.

Uwagi

Uruchomienie danej specjalności planuje się w przypadku wybrania jej przez min.15 osób - przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalności w danym roku akademickim.

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

Wyniki przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w skali 0 - 100.

Poszczególnym ocenom na dyplomie przypisuje się następujące wartości punktowe:

bardzo dobra

50 pkt.

dobra plus                        

45 pkt.

dobra

40 pkt.

dostateczna plus              

35 pkt.

dostateczna

30 pkt.

Średnia ze studiów mnożona jest przez 10. Suma punktów (ocena na dyplomie i średnia ze studiów) decyduje o pozycji na liście rankingowej.