Elektroradiologia

Kierunki: elektroradiologia

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne   (rekrutacja na rok 2020/21 nie będzie prowadzona na studia niestacjonarne)

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka- jeden
z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit liczby kandydatów

4

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

* waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

Uwagi:
1. W przypadku kandydatów ze „starą maturą”, maturą międzynarodową IB, maturą europejską EB wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.

2. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.