Ekonomia

Kierunek - ekonomia 

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową/starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego/ dojrzałości

0,6

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: geografia, historia, WOS, informatyka,  j. obcy zdawany w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,4

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język polski - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,1

 

4

Uwagi

W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy: a) posiadają jeden z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668)  uprawniających do podjęcia studiów wyższych I stopnia, b) oraz dopełnili wszystkich wymaganych formalności. Zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone w uchwale Senatu UR c) posiadają znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z zakresu historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Obywatele polscy, chcący podjąć studia w języku polskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B1.

Polacy oraz cudzoziemcy, chcący podjąć studia w języku angielskim, powinni posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:

Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu* poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%) lub
w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

Cudzoziemcy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu* poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielskim.

* załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr.218 poz. 1695);

 

Kierunek - ekonomia (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim)

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku ekonomia i dyscyplin pokrewnych. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów
I stopnia na kierunku ekonomia.

Obywatele polscy, chcący podjąć studia w języku polskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B1.

Polacy oraz cudzoziemcy, chcący podjąć studia w języku angielskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B2.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych
z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 - dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu praktycznym lub przez współczynnik 1,4 dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Uwagi

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjata, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, uprawniających do podjęcia studiów II stopnia. Zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone w uchwale Senatu UR.

Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:

Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu* poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub
 w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

Cudzoziemcy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu* poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

*załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr.218 poz. 1695);