Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 2 przedmioty  z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.

0,01

Egzamin wstępny

Sprawdzian praktyczny

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

PUNKTACJA

Sprawdzian dyspozycji:

słuchowych, manualnych i głosowych

- rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych,

-znajomość schematów taktowania na 2, 3 oraz 4.

-zaśpiewanie jednego utworu wokalnego z akompaniamentem lub bez akompaniamentu. Sprawdzian przeprowadzony zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej. Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.

 

0-18

 

Gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie. Utwory należy nagrać i przesłać przez  platformę do udostępniania plików np. WeTransfer na adres: [email protected]  

Wytyczne dotyczące nagrania:

- na początku nagrywanego materiału muzycznego w formie audio-video kandydat zobowiązany jest okazać przed kamerą  dokument tożsamości ze zdjęciem

- minimalna rozdzielczość materiału video 720p, minimum 25 kl/sek , format  mp4, lub inny, który można odtworzyć w Windows Media Player

- w rejestratorze, z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje powodujące zniekształcenie dźwięku

- za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.

- wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry

- komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne nadesłanego materiału uniemożliwiające jego odtworzenie.

 

0-6

 

 

1

Uwagi

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.
Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli na podstawie kryterium dodatkowego  nie następuje rozstrzygnięcie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

waga

przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 przedmioty z najwyższą punktacją

0,2

Egzamin wstępny

Jak dla kandydatów z „nową maturą”

1

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Jak dla kandydatów z "nową maturą"

0,003

 

Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/
kompetencje oczekiwane od kandydatów

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia,  dysponować  wiedzą i umiejętnościami  nabytymi podczas studiów
I stopnia, a także powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki nauczania muzyki

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Ocena przeliczana jest na punkty następująco:

Bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

Dobry plus (4,5)-dobry (4,0)

4 pkt.

Dostateczny plus (3,5) dostateczny (3,0)

3 pkt.

2.  Rozmowa kwalifikacyjna na tematy związane z kierunkiem studiów w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej. Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email

Punktacja

0 -24

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

4

Uwagi

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.