Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Oferta studiów jest skierowana do maturzystów - absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę z medioznawstwa w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations.  Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) - poziom podstawowy lub rozszerzony.

1,0

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Wynik z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, historii bądź geografii (zdane jako przedmioty obowiązkowe albo dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit, liczby kandydatów. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 0,03

3

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz nowożytnego języka obcego. Maksymalnie kandydat może uzyskać 400 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu UR (zamieszczona poniżej)

1,0

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest zdanie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, historii bądź geografii. Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu UR. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 0,03

3

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu UR.*
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

                200

-

-

 

 

Kierunek -  dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: redaktorska oraz copywriterska i kreowanie wizerunku.  Studia magisterskie przygotowują do podjęcia studiów w szkole doktorskiej. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

Przy ustalaniu listy rankingowej dla absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brana jest pod uwagę ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna.

Dla kandydatów, którzy ukończyli inny niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów, podstawą przyjęcia jest  sprawdzenie zgodności efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz komunikacji społecznej.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą pkt. przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia z toku studiów - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów. UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Kandydat na studia:

 1. a) Potrafi przygotować typowe pisemne i ustne teksty dziennikarskie w języku polskim zgodnie z regułami i zasadami  ortografii, gramatyki i stylistyki. Kandydat rozpoznaje podstawowe gatunki dziennikarskie, adekwatne do potrzeb informacji i publicystyki. Umie wykorzystać wiedzę z zakresu kultury słowa w celu konstruowania poprawnych stylistycznie i spójnych logicznie wypowiedzi w ustnej i pisanej odmianie języka. 
 2. b) Posiada ogólną wiedzę z zakresu warsztatu dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Kandydat potrafi rozróżniać przekazy informacyjne i publicystyczne. Kandydat rozumie aktualne wydarzenia  w regionie, kraju i na świecie.
  c) Posiada umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych. Kandydat potrafi dokonać selekcji zdobywanych informacji. Kandydat potrafi wykorzystać przekaz medialny jako źródło informacji o świecie, prawidłowo interpretować przekazy medialne.
 3. d) Posiada umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ta umiejętność jest weryfikowana na podstawie wpisu z języka obcego nowożytnego w suplemencie do dyplomu ze studiów licencjackich lub na podstawie certyfikatu językowego. Ocenę poświadcza przedstawiciel komisji rekrutacyjnej.
  e) Posiada podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, oprócz obsługi standardowych edytorów tekstu kandydat potrafi korzystać także z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych.
  f) Posiada umiejętność precyzyjnej komunikacji, argumentacji, poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów. Kandydat umie przedstawić poprawne pod względem językowym i logicznym argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi formułować wnioski z uwzględnieniem adekwatnych kontekstów historycznoliterackich i kulturowych.
  g) Posiada umiejętność określania relacji między mediami, z ich szerokimi kontekstami społecznym i kulturowym, a zróżnicowaniem współczesnego społeczeństwa.