Architektura krajobrazu

Kierunek - architektura krajobrazu                     

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

dla kandydatów z „nową maturą”

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka
z astronomią
lub fizyka, geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

dla kandydatów z „starą maturą”

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia

0,8

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata

0,5

3

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena złożonych prac

0,03

4

Uwagi

Kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297)

 

 

Kierunek - architektura krajobrazu

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne / kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Architektura Krajobrazu lub dyscyplin pokrewnych. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu ukończenia studiów

3

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów
oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia

4

Uwagi

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia posiadający dyplom inżyniera, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, uprawniających do podjęcia studiów II stopnia. Zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone w uchwale Senatu UR.

Wyniki przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w skali 0 - 100.