Archeologia

Kierunek - archeologia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

dla kandydatów z tzw. „nową/starą maturą”

waga przedmiotu*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego  (tzw. nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)

 

 

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot dodatkowy wskazany przez kandydata spośród: historia lub geografia - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego  (tzw. nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

4

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

* waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

Uwagi:
1. W przypadku kandydatów ze „starą maturą”, maturą międzynarodową IB, maturą europejską EB wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,5

2. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 
do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,5.

 

Kierunek - archeologia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

 Ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych i humanistycznych.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów*

3

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów
I stopnia lub studiów magisterskich
z przedmiotów kończących się egzaminem**

Uwagi

 Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów  wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia:

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5,0

Bardzo dobry

100

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

 

przedział

średniej

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

 

punkty

 

5

 

10

 

15

 

20

 

25

 

30

 

35

 

40

 

45

 

50

 

55

 

60

 

65

 

70

 

75

 

80

 

85

 

90

 

95

 

100