Agroleśnictwo

Kierunek - agroleśnictwo                                                                                                                                                               

Poziom - I stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

waga przedmiotu

Dla kandydatów z „nową maturą” 1 przedmiot spośród następujących:

biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, geografia, matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Dla kandydatów z „starą maturą” 1 przedmiot spośród następujących:

biologia, chemia, fizyka, geografia lub matematyka

0,8

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata

0,5

3

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,03