Administracja

Kierunek - administracja

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego  (tzw. nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)

 

0,8

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski lub wiedza o społeczeństwie lub geografia- na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego  (tzw. nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)

 

0,2

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

 

0,03

4

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Kierunek - administracja

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat musi mieć ukończone studia I stopnia na kierunku administracja lub ukończone studia
I stopnia / II stopnia albo jednolite studia magisterskie na kierunkach pokrewnych: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.

Kandydat powinien posiadać następujące kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym kierunku:

- posiadać wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (prawnych, politycznych
 i ekonomicznych), sądownictwa krajowego i międzynarodowego oraz znać podstawowe systemy polityczne i partyjne,

- posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych,

- umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych zjawisk, a także analizować zakres kompetencji i funkcji organów i instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych. 

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium kwalifikacyjnym dla kandydata jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia / II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia arytmetyczna ocen z toku studiów. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.