Ogólne informacje

 

Student może przenieść się na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej - na ten sam lub inny kierunek - nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego semestru studiów, jeżeli spełnił łącznie następujące warunki:

  1. Posiada status studenta uczelni macierzystej.
  2. Wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
  3. Zaliczył wszystkie semestry studiów poprzedzające semestr, na który ubiega się o przeniesienie.
  4. Uzyskał pisemną zgodę odpowiedniego organu w uczelni macierzystej lub innej osoby pełniącej funkcje kierownicze właściwej w sprawach studenckich.
  5. Spełnił szczegółowe warunki przeniesienia na poszczególne kierunki studiów.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów, należy składać do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej w terminach przewidzianych rekrutacją na studia, określonych odrębną uchwałą Senatu na dany rok akademicki (na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 - okres od 14 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r.)

W uzasadnionych przypadkach student, za zgodą Rektora, może złożyć wniosek o przeniesienie w innych terminach, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze roku akademickiego.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do CKR lub datę stempla pocztowego.

 

Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

1. Informację z uczelni, którą opuszcza o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów tej uczelni.

2. Dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów wraz z wykazem zrealizowanych przedmiotów, liczbą godzin, formą zaliczenia przedmiotu, liczbą punktów ECTS i otrzymaną oceną oraz z sylabusami tych przedmiotów.

3. Poświadczoną przez CKR za zgodność z oryginałem kopię:

a) jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy, w przypadku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich,
b) dyplomu ukończenia studiów, w przypadku studiów II stopnia.

4. Inne dokumenty określone w szczegółowych warunkach przeniesienia na poszczególne kierunki studiów.

Student, który składa dokumenty sporządzone w języku obcym, dołącza do wniosku tłumaczenie tych dokumentów, wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

Cudzoziemiec ubiegający się o przeniesienie z uczelni zagranicznej zobowiązany jest do dołączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2.