Nazwa kierunku

Studia europejskie

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

W ramach studiów europejskich drugiego stopnia istnieje możliwość wyboru jednej spośród trzech ścieżek kształcenia: współpracy transgranicznej, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa europejskiego.

Ścieżka kształcenia współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna ułatwia generowanie wzrostu oraz utrzymywanie bezpieczeństwa w skali lokalnej, ponieważ rozwój gospodarczy i społeczny jest w pewnym stopniu zależny od relacji między sąsiadującymi państwami. Efektywną realizację ścieżki kształcenia: współpraca transgraniczna, ułatwia odpowiednio wykształcona, kompetentna kadra. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, obejmującą zagadnienia dotyczące europejskiej współpracy transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej. Wybór tej ścieżki pozwala na poznanie zagadnień dotyczących szeroko rozumianej współpracy transgranicznej, konfliktów oraz zagrożeń w obszarach transgranicznych, europejskiego pogranicza kulturowego, samorządności w Europie czy kształtowania wizerunku jednostek terytorialnych. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji. Zdobyta wiedza oraz umiejętności i kompetencje absolwenta współpracy transgranicznej pozwalają na podjęcie przez niego zatrudnienia w urzędach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach i instytucjach działających na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego, polsko-słowackiego oraz straży granicznej.

Ścieżka kształcenia integracja europejska

Absolwent tej ścieżki posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, która dotyczy wielopłaszczyznowo ujmowanych procesów integracyjnych w Europie. Jej wybór umożliwia poznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących makroekonomii, funduszy i finansowania Unii Europejskiej, systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz europejskiego prawa wspólnotowego. Osoby, które decydują się na wybór tej ścieżki, mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu public relations oraz prowadzenia negocjacji. Uzyskana wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta integracji europejskiej pozwalają na podjęcie zatrudnienia w urzędach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach specjalizujących się w prawie Unii Europejskiej oraz pozyskiwaniu funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Absolwent, dzięki znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji, dzięki czemu znajduje zatrudnienie w strukturach Unii Europejskiej oraz innych instytucjach europejskich.

Ścieżka kształcenia bezpieczeństwo europejskie

Wybór tej ścieżki umożliwia poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem militarnym, kulturowym, zdrowotnym i ekologicznym w Europie. Osoba, która decyduje się na ten wybór, ma jednocześnie możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zagrożeń i ochrony cyberbezpieczeństwa w Europie. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta ścieżki bezpieczeństwo europejskie pozwalają na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych specjalizujących się w bezpieczeństwie publicznym i europejskim. Absolwent poprzez znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji, dzięki czemu jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, zajmujących się bezpieczeństwem w Europie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów europejskich drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Zna fakty z zakresu historii cywilizacji europejskiej, zasady funkcjonowania europejskiego systemu społecznego, gospodarczego i politycznego, także w sferze bezpieczeństwa. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie współpracy transgranicznej oraz integracji i bezpieczeństwa w Europie.

Dodatkowo, absolwent potrafi dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska zachodzące w państwach europejskich, w tym szczególnie w państwach Unii Europejskiej. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji. Potrafi korzystać z narzędzi oraz kanałów komunikacji właściwych dla społeczeństwa sieciowego. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów, absolwent nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które uprawniają go do pracy w administracji rządowej i samorządowej, a także w podmiotach i instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach międzynarodowych. Dodatkowo, ma możliwość podjęcia zatrudnienia w sektorze prywatnym lub pozarządowym w podmiotach, których działania są ukierunkowane na sprawy europejskie. Absolwent znajduje zatrudnienie w mediach (środkach komunikowania społecznego).

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • w sektorze prywatnym lub pozarządowym w podmiotach, których działania są ukierunkowane na sprawy europejskie,
  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach i instytucjach działających na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego, polsko-słowackiego oraz straży granicznej,
  • podmiotach specjalizujących się w prawie Unii Europejskiej oraz pozyskiwaniu funduszy pochodzących z budżetu tej organizacji,
  • w instytucjach Unii Europejskiej oraz innych europejskich strukturach integracyjnych,
  • w instytucjach rządowych i samorządowych specjalizujących się w bezpieczeństwie publicznym i europejskim.