Muzeologia

Muzeologia - studia I stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia 3-letnie licencjackie

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym historii muzealnictwa, aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i problematyki edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk w instytucjach muzealnych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia zajęć muzealnych, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju: archeologicznych, historycznych, artystycznych, etnograficznych przyrodniczych. 

Absolwenci mogą również kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku muzeologia, bądź kierunku pokrewnym

Perspektywy zawodowe

 Absolwenci mogą podjąć pracę w:

- placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków oraz zbiorów;

-  innych instytucjach kultury zajmujących się problematyką dziedzictwa i jego ochrony.

 

Muzeologia - studia II stopnia

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia 2-letnie magisterskie

Specjalizacja: Edukator muzealny

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym  aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk pedagogicznych i w instytucjach muzealnych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia szerokiego spektrum zajęć muzealnych w różnych rodzajach muzeum i dla różnych grup odbiorców, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju: archeologicznych, historycznych, artystycznych, etnograficznych przyrodniczych. 

Perspektywy zawodowe

 Absolwenci mogą podjąć pracę w:

- placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków oraz zbiorów;

- jako edukator muzealny w muzeach i pokrewnych placówkach kultury;

-  innych instytucjach kultury zajmujących się problematyką dziedzictwa i jego ochrony.