Nazwa kierunku

Muzeologia

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności 

Studia II stopnia na kierunku muzeologia są studiami 2-letnimi o profilu praktycznym, uprawniającymi do uzyskania dyplomu z tytułem magistra o specjalności: edukator muzealny.  

Studia ukierunkowane są  na zdobycie i poszerzenie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania wystaw, uzyskania wiedzy związanej z działalnością placówek muzealnych, ekonomii muzeów, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i partycypacji społecznej oraz wykształcenie edukatorów muzealnych różnych specjalności (artystycznych, historycznych, etnograficznych etc.). Zajęcia dydaktyczne połączone są  z praktykami pedagogicznymi oraz muzealnymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym  aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk pedagogicznych i w instytucjach muzealnych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia szerokiego spektrum zajęć muzealnych w różnych rodzajach muzeum i dla różnych grup odbiorców, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju: archeologicznych, historycznych, artystycznych, etnograficznych przyrodniczych. 

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków oraz zbiorów;
  • muzeach i pokrewnych placówkach kultury jako edukator muzealny;
  • innych instytucjach kultury zajmujących się problematyką dziedzictwa i jego ochrony.