Znajomość języka polskiego

 

Będąc cudzoziemcem podejmującym kształcenie w Uniwersytecie Rzeszowskim jesteś zobowiązany już na etapie rekrutacji wgrać w system rekrutacyjny zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie min. B2. Brak złożenia ww. zaświadczenia w terminie określonym harmonogramem jest równoznaczne z nieprzyjęciem Cię w poczet studentów UR.

 

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

 •  świadectwo polskiej matury,
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA,
 • oficjalny certyfikat j. polskiego. Uzyskanie certyfikatu na poziomie C1 uprawnia do podjęcia bezpłatnie stacjonarnych studiów w języku polskim,
 • zaświadczenie uzyskane po zdaniu egzaminu w Centrum Polonijnym (egzamin on-line do pobrania z konta kandydata),

 

UWAGA!!!

Egzamin sprawdzający znajomość j. polskiego odbędzie się on-line 12 września o godz. 9.00. Link do egzaminu zostanie podany na indywidualnym koncie kandydata. Część pisemna oraz ustna egzaminu odbędzie się tego samego dnia. Proszę śledzić informacje zamieszczane na koncie kandydata w systemie irk.ur.edu.pl. 

 

 • dyplom studiów w zakresie filologii polskiej,
 • dyplom studiów prowadzonych w j. polskim,
 • zaświadczenie ze szkoły średniej gdzie prowadzone były zajęcia w języku polskim,
 • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

 

 

FAQ

 1. Ukończyłam roczny kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce, czy muszę zdawać egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego?

          Odp.

         Absolwenci rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce są zwolnieni z egzaminu UR potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 

 1. Ukończyłem szkołę z polskim językiem wykładowym, czy muszę zdawać egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego?

          Odp.

         Absolwenci, którzy ukończyli szkołę z polskim językiem wykładowym są zwolnieni z egzaminu UR potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 

 1. Jestem po studiach I stopnia w Polsce, czy muszę zdawać egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego?

          Odp.

         Absolwenci, którzy ukończyli studia z polskim językiem wykładowym są zwolnieni z egzaminu UR potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 

 1. Zdałam Państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B2 czy muszę zdawać egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego?

          Odp.

          Kandydaci, którzy legitymują się Certyfikatem B2 Państwowego egzaminu z języka polskiego są zwolnieni z egzaminu UR potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 

 1. Zdałam egzamin na kursach innych niż kursy przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce na poziomie B2. Czy muszę zdawać egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego?

          Odp.

          Tak, ponieważ z egzaminu są zwolnieni tylko kandydaci, którzy ukończyli szkołę z polskim językiem wykładowym, mają certyfikat państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie co najmniej B2 lub ukończyli kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce na jednej z polskich uczelni.

 

 1. Zdałam egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2. Czy mogę otrzymać wydane przez Uniwersytet Rzeszowski zaświadczenie potwierdzające, że moja biegłość językowa jest na poziomie B2?

          Odp.

          Nie. Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego jest bezpłatnym wewnętrznym egzaminem UR, którego celem jest ustalenie czy kandydat będzie mógł studiować w języku polskim. W związku z tym nie wydajemy zaświadczeń o zdaniu egzaminu. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu zostanie przekazany bezpośrednio do Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 1. Jako absolwent szkoły z polskim językiem wykładowym nie musiałem zdawać egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia na UR. Czy muszę zapisać się na lektorat języka polskiego jako obcego?

          Odp.

          Osoby, które są zwolnione z egzaminu nie mają obowiązku uczestniczenia w lektoracie języka polskiego. W przypadku tych osób udział w lektoracie jest dobrowolny - można zmienić lektorat języka obcego na lektorat języka polskiego B2, ale nie ma takiego obowiązku. Zachęcamy do udziału w lektoracie - zwłaszcza tych studentów, którzy czują, że mogą mieć problemy w trakcie studiów w języku polskim, np. z pisaniem, z terminologią naukową.

 

 1. Dobrze znam język polski, mam Kartę Polaka. Zadałem bardzo dobrze egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia na UR. Czy musze brać udział w lektoracie języka polskiego dla cudzoziemców studiujących na UR?

          Odp.

          Tak, ponieważ z obowiązku udziału w lektoracie są zwolnione tylko te osoby, które nie musiały zdawać egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia na UR. Jeżeli nie ma Pan dokumentów pozwalających na zwolnienie z egzaminu, to ma Pan obowiązek uczestniczenia w lektoracie.

 

 1. Zdawałam egzamin certyfikatowy, jednak jeszcze nie mam wydanego Certyfikatu B2. Mam tylko zaświadczenie. Certyfikat mieć w sierpniu lub we wrześniu. Czy muszę zdawać egzamin?

          Odp.

         Jeżeli na zaświadczeniu jest informacja o wyniku egzaminu, to taki dokument jest wstępnie zaakceptowany. Po otrzymaniu Certyfikatu należy go dołączyć do reszty dokument.

 1. Zdałam egzamin on-line (potwierdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia na UR). Czy powinnam gdzieś to zgłosić, czy kogoś poinformować?

          Odp.

          Nie. Informacja o napisanym egzaminie trafia do Centrum Polonijnego. Obowiązkiem kandydata jest tylko wysłanie podpisanego skanu Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu testu (jest w dokumentach rekrutacyjnych na koncie kandydata)

 

 1. Chciałabym otrzymać zaświadczenie o zdanym egzaminie B2, jest mi potrzebne w podaniu o pracę.

         Odp.

         Zdanie tego egzaminu nie daje żadnych uprawnień przy rekrutacji na inne uniwersytety lub innych uprawnień. Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego jest bezpłatnym wewnętrznym egzaminem UR, którego celem jest ustalenie czy kandydat będzie mógł studiować w języku polskim. W związku z tym nie wydajemy zaświadczeń o zdaniu egzaminu. 12.  Co mam zrobić, gdy podczas pisania testu będą problemy z internetem?  Odp. Za jakość połączenia odpowiada kandydat. W przypadku losowych sytuacji (np. burze) prosimy o indywidualny kontakt z Centrum Polonijnym.