Wykaz wymaganych dokumentów

 

STUDIA II STOPNIA

WYMAGANE DOKUMENTY:  

  • podanie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego),
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (o których mowa w  69 ust. 3  w związku z art. 326 ust. 1 oraz art. 327 ust. 1-3 ustawy PSWiN) uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Polsce (kserokopia oraz oryginał do wglądu),
  • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia (kserokopia oraz oryginał do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgraj podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym),
  • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzony jest kierunek, na który aplikujesz.

 

PONADTO:

  • tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę polskich tłumaczy przysięgłych albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej, które wydawane są w języku obcym,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (dotyczy kierunków, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia),
  • oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku, kiedy inna osoba występuje w Twoim imieniu,
  • dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów w UR bez ponoszenia opłat, np.: Karta Polaka, Karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • inne dokumenty określone w odrębnych przepisach.

 

W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej.

 

Proces rejestracji na studia zostanie zakończony w momencie dostarczenia kompletu dokumentów
w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2020/21
do Działu Rekrutacji i Karier Studenckich.

Miejsce składania dokumentów:

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8,   35-959 Rzeszów
(budynek biblioteki)
pokój nr 45
tel. (17) 872 14 00