Wykaz wymaganych dokumentów

 

STUDIA II STOPNIA

Jeżeli kontynuujesz naukę na Uniwersytecie Rzeszowskim w system rekrutacyjny należy wgrać następujące dokumenty:

- podanie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego),

- dyplom ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o obronie,

- dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów w UR bez ponoszenia opłat, np.: Karta Polaka, Karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

- 1 w wersji elektronicznej (wgraj podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym) oraz 1 aktualna fotografia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

 

Jeżeli jednak jesteś kandydatem z innej Polskiej uczelni lub uczelni zagranicznej w system rekrutacyjny należy wgrać:

 

  • podpisane podanie na studia wraz z ankietą osobową (tylko pierwsza strona!), (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego),
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (o których mowa w art. 69 ust. 3  w związku z art. 326 ust. 1 oraz art. 327 ust. 1-3 ustawy PSWiN) uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Polsce (kserokopia oraz oryginał do wglądu) wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę polskich tłumaczy przysięgłych albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej, które wydawane są w języku obcym
  • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia (kserokopia oraz oryginał do wglądu) wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę polskich tłumaczy przysięgłych albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej, które wydawane są w języku obcym
  • 1 aktualna fotografia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgraj podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym),
  • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzony jest kierunek, na który aplikujesz.
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (dotyczy kierunków, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia),
  • oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku, kiedy inna osoba występuje w Twoim imieniu,
  • dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów w UR bez ponoszenia opłat, np.: Karta Polaka, Karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • inne dokumenty określone w odrębnych przepisach.

 

W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej.

 

W przypadku cudzoziemców uprawnionych do zwolnienia z opłat za podjęcie i odbywanie studiów (zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), należy okazać Kartę Polaka lub inne dokumenty uprawniające do tego zwolnienia, tj.:

1)  dokument potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3)  dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach(Link do innej strony)(Link do innej strony)(Link do innej strony)(Link do innej strony) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4)  dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie nadania ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)  certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim(Link do innej strony)(Link do innej strony)(Link do innej strony)(Link do innej strony) (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6)  Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7)  dokument poświadczający bycie małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8)  zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 1 lub art. 151b zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b dopuszczalność mobilności krótkoterminowej naukowca ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

WAŻNE!

Cudzoziemcy oraz Polacy z maturą zagraniczną/międzynarodową rejestrują się w systemie rekrutacyjnym oraz wgrywają skany wymaganych dokumentów. Oryginały dokumentów w celu ich weryfikacji należy dostarczyć do Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego w terminie donoszenia dokumentów wskazanym w harmonogramie lub do dziekanatu zaraz po rozpoczęciu studiów.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8,   35-959 Rzeszów
(budynek biblioteki)
pokój nr 45
tel. (17) 872 14 00
e-mail: [email protected]