Stypendia

Cudzoziemcy będący studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą ubiegać się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora UR
 • Stypendium Ministra
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomogę

 

Uwaga!

O stypendium socjalne możesz ubiegać się jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 1. udzielono Ci zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 3. posiadasz status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadasz certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 5. posiadasz Kartę Polaka lub wydano Ci decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.;
 7. udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla studentów uzyskasz TUTAJ

lub 

w DZIALE KSZTAŁCENIA
Sekcja Spraw Socjalnych

al. mjr W. Kopisto 2A,
35-959 Rzeszów
budynek A2, I piętro, pok. 100

tel./fax. (+48) 17 872 10 25

e-mail: [email protected]