Opłaty za usługi edukacyjne

Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na tych samych zasadach, jak cudzoziemcy, bez względu na posiadane uprawnienia.

Uwaga!
KARTA POLAKA ani karta pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego!

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa poniżej, będąc cudzoziemcem podejmującym studia w Uniwersytecie Rzeszowskim, ponosisz opłaty za usługi edukacyjne.

 

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1)  cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3)cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4)  cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)  posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. (Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego);

7)  cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!
Będąc cudzoziemcem, możesz zostać zwolniony z opłat, jeżeli uzyskałeś stypendium w ramach jednego z programów
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA.