Opłata rekrutacyjna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

 

  • 150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych tj.: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, sztuki wizualne;
  • 100 złotych - w przypadku przeprowadzenia egzaminu wstępnego tj.: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, wychowanie fizyczne;
  •  85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

UWAGA!

  • Kandydacie jeśli wybierasz kilka kierunków studiów, to jesteś zobowiązany do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy z nich.
    Jeśli przekroczyłeś granicę ukraińską w terminie od 24 lutego 2022r., uzyskałeś w Polsce status uchodźcy lub ochronę czasową i rekrutujesz się na więcej niż jeden kierunek przysługuje Ci zwrot opłaty rekrutacyjnej za drugi i kolejny kierunek studiów. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (wzór wniosku dostępny w materiałach do pobrania) należy złożyć osobiście do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty oraz paszportem do okazania. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  • Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na indywidualne subkonto wygenerowane dla każdego kandydata przez uczelniany system rekrutacyjny, w tytule wskazując imię i nazwisko, kierunek/kierunki studiów, poziom oraz formę.
  • Proces księgowania opłaty rekrutacyjnej na koncie Uniwersytetu Rzeszowskiego trwa do 3 dni roboczych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdują się w treści zarządzenia.