Nostryfikacja

Istnieje możliwość przeprowadzania procedury postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania potwierdzającego ukończenie studiów na określonym poziomie.  Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.

Więcej informacji uzyskacie w Dziale Kształcenia.

Dział Kształcenia
al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Bud. A1 (parter), pok. 34, 35, 36, 38, 44, 45
tel.: +48 17 872 14 95
e-mail: [email protected]