Legalizacja pobytu

Będąc studentem cudzoziemcem powinieneś posiadać wizę uprawniającą Cię do wjazdu na terytorium Polski. Wizę możesz uzyskać w Polskim Konsulacie w kraju pochodzenia, na podstawie zaświadczenia o wpisie na listę studentów.

 Obywatele UE

Będąc obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej lub strefy Schengen, możesz przekraczać polską granicę na podstawie ważnego dokumentu podróżnego (paszportu/dowodu osobistego).

Obywatele państw spoza UE

Będąc obywatelem państwa spoza UE, w tym Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, możesz przekraczać zewnętrzną granicę UE, w tym granicę polską, pod warunkiem posiadania:

 • ważnego dokumentu podróżnego,
 • ważnej wizy, jeśli jest ona wymagana,
 • uzasadnionego celu planowanego pobytu i udokumentowanego posiadania środków mogących zapewnić utrzymanie podczas planowanego pobytu oraz powrót do kraju pochodzenia, lub zdolności do pozyskania takich środków w sposób zgodny
  z prawem,
 • odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli planujesz pobytu w Polsce dłuższy niż 90 dni (co najmniej 91), powinieneś ubiegać się o długoterminową polską wizę krajową (oznaczoną symbolem D).

Będąc obywatelem Ukrainy i ubiegasz się o wizę studencką, jesteś zobowiązany skompletować dokumenty takie jak:

 1. Wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:
 3. ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
 4. nie starsze niż 6 miesięcy,
 5. zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy.
 6. Paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy.
 7. Kopia strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie.
 8. Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium Unii Europejskiej na kwotę nie mniejszą niż 30 000 EUR.
 9. Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego legalne zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego placówki, w której ubiegasz się o wizę.
 10. Potwierdzenie posiadania środków finansowych w formie ustalonej przez placówkę.
 11. Dokument potwierdzający zakwaterowanie (np. oficjalne zaproszenie lub rezerwacja hotelu).
 12. Dokumenty potwierdzające cel pobytu na terytorium RP.

Ponadto, będąc cudzoziemiec ubiegającym się o wizę krajową z adnotacją „student” , aby uzasadnić cel podróży przedkładasz:

 • Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów (Zaświadczenie o wpisie na listę studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 • Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmujesz lub kontynuuje studia odpłatne.
 • Dokument potwierdzający, że posiadasz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące spraw wizowych znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d