1. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia na UR?

System rekrutacyjny będzie aktywny od 30 maja 2022r.

Rejestracja kandydatów na studia będzie się odbywać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacji.

 

 1. Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia w Uniwersytecie Rzeszowskim dla Cudzoziemców są studiami odpłatnymi, chyba, że kandydat spełnia warunki, dzięki którym Uczelnia nie pobiera od niego opłat za usługi edukacyjne. Opłaty pobierane są zgodnie z załącznikami do  Zarządzenia w sprawie opłat za usługi edukacyjne dostępnym na stronie.

 

 1. Kiedy cudzoziemiec nie ponosi opłat za kształcenie w Uniwersytecie Rzeszowskim?

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Rzeszowskim  nie pobiera się od:

1) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 lub art. 186 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 1 lub art. 151b zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b dopuszczalność mobilności krótkoterminowej naukowca ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2022/2023?

Kandydaci na studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie ubiegający się o przyjęcie na studia w drodze rekrutacji,  wnoszą opłatę rekrutacyjną ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wysokości:

 • 150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych tj.: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, sztuki wizualne;
 • 100 złotych - w przypadku przeprowadzenia egzaminu wstępnego, w tym sprawdzeniu sprawności fizycznej - kierunek wychowanie fizyczne;
 • 85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

W przypadku wyboru większej liczby kierunków studiów kwota, którą kandydat zobowiązany jest wnieść na indywidualne subkonto, stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat posiadający dokument uprawniający do podjęcia studiów uzyskany za granicą i ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim może wnieść opłatę rekrutacyjną w walucie euro (EUR) w przypadku, gdy nie ma obiektywnej możliwości wniesienia opłaty w złotych (PLN).

Jedna opłata obejmuje obie formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) wybrane w ramach realizowanego w danej jednostce kierunku. 

 

 1. Na jakie kierunki konieczne jest wykonie badań lekarskich?

Badania lekarskie zobowiązani są wykonać kandydaci ubiegający się o przyjęcie na następujące kierunki:

 • agroleśnictwo,
 • architektura krajobrazu,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • fizjoterapia,
 • fizyka,
 • grafika,
 • informatyka,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria materiałowa,
 • jazz i muzyka rozrywkowa,
 • kierunek lekarski,
 • logistyka w sektorze rolno-spożywczym,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • rolnictwo,
 • systemy diagnostyczne w medycynie,
 • sztuki wizualne,
 • technologia żywności i żywienie człowieka,
 • turystyka i rekreacja,
 • wychowanie fizyczne,
 • zdrowie publiczne

 

 1. Kiedy i skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów (w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Aby otrzymać skierowanie należy zwrócić się do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o wydanie skierowania. Kandydat wykonuje badania bezpłatnie w jednej z placówek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Lista placówek znajduje się na odwrocie skierowania. Istnieje możliwość wykonania badań w jednostce Medycyny Pracy na terenie Polski, spoza listy-wówczas kandydat wykonuje badania na podstawie wygenerowanego skierowania w sposób PŁATNY.

 

 1. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazany adresy i numer telefonu:

e-mail: [email protected]

tel. (17) 872 12 02

 

 1. Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej?

Odwołanie do JM Rektora może złożyć osoba, która otrzymała pisemną, negatywną decyzję administracyjną. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego?

W zakładce „kandydat” na stronie: http://www.ur.edu.pl podane są szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można również zgłosić się do Działu Rekrutacji i Karier Studenckich UR, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

 e-mail: [email protected] tel. +48 (17) 872 14 00,

 

 1. Kiedy (dokonana) opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata i w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?

Będzie ona widoczna po wpłynięciu i zaksięgowaniu na koncie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zazwyczaj czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (oraz w panelu kandydata) wynosi 3 dni robocze.

 

 1. Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?

Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a  nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję. Centralna Komisja Rekrutacyjna zgłasza zaistniałą sytuację administratorowi uczelnianego systemu rekrutacyjnego, który wprowadza status opłaty rekrutacyjnej „wpłata oczekująca”. Kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata, wskazując kierunek/kierunki studiów. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.

 

 1. Na ile kierunków mogę kandydować na UR?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować na studia na UR.

 

 1. Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno lub jedną wpłatę, będącą sumą wszystkich należnych opłat. Indywidualny numer konta jest przypisany do konta każdego kandydata.

 

 1. Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe? Czy nieprzesłanie zdjęcia wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego?

Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe, jednakże zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty na studia. Nieprzesłanie zdjęcia w żadnym wypadku nie eliminuje z postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność nadsyłania zdjęć decyduje o kolejności drukowania legitymacji studenckich.

 

 1. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?

Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.

 

 1. Czy o przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje kolejność dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym?

Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UR.

 

 1. Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Tak, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów przez inną osobę. Konieczne jest do tego pełnomocnictwo, którego wzór można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”, w sekcji „Pliki do pobrania”.

 

 1. Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Daty przyjmowania dokumentów od kandydatów cudzoziemców określa harmonogram rekrutacji dostępny na stronie Uniwersytetu w zakładce "Kandydat" → "Rekrutacja cudzoziemców".

 

    20. Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji widoczne będą w systemie rekrutacyjnym, na indywidulanym koncie kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

   21. Dlaczego na koncie kandydata widnieje status rejestracja niekompletna?

Do uzyskania statusu „rejestracja kompletna” potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1) ukończenie procesu zapisu na kierunek (wypełnienie swoich danych, wpisanie ocen itd.)

2) wpłynięcie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Uczelni.

3) zaakceptowanie przez Uczelnię dostarczonego zdjęcia kandydata.

 

   22. Czy Uniwersytet Rzeszowski dysponuje Domami Studenckimi?

Tak, istnieje możliwość zakwaterowania w jednym z pięciu domów studenckich. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Uniwersytetu w zakładce "Student" → "Domy studenta"