Rada Szkoły Doktorskiej

W Szkole Doktorskiej UR działa Rada Szkoły Doktorskiej UR.

 

W skład Rady Szkoły Doktorskiej UR wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły jako przewodniczący;
 • dyrektorzy instytutów reprezentujący dyscyplinę naukową lub artystyczną posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR.

 

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej UR należy w szczególności:

 • opiniowanie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UR;
 • zatwierdzanie indywidualnych planów badawczych doktorantów wraz z harmonogramami prac nad rozprawami doktorskimi;
 • określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów;
 • zatwierdzanie ocen śródokresowych doktorantów;
 • opiniowanie wniosku dyrektora instytutu o zawieszenie lub zamknięcie naboru do Szkoły Doktorskiej UR w ramach dyscypliny;
 • opiniowanie wniosku dyrektora Szkoły Doktorskiej o uruchomienie kształcenia doktorantów;
 • zatwierdzanie zasad dokonywania oceny realizacji programu kształcenia oraz sposobu organizacji zajęć, a także badań naukowych prowadzonych przez doktorantów;
 • opiniowanie corocznych sprawozdań Dyrektora z działalności Szkoły Doktorskiej UR.

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Rady Szkoły Doktorskiej UR określa regulamin przyjęty przez Radę Szkoły Doktorskiej UR.