Warunkiem ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest złożenie rozprawy doktorskiej po zrealizowaniu wszystkich obowiązków wynikających z programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR w porozumieniu z dyrektorem instytutu oraz z promotorem może zwolnić doktoranta/kę, który/a złożył/a pracę doktorską w terminie krótszym niż przewidziany programem kształcenia, z niektórych obowiązków przewidzianych w tym programie.

 

Doktorant/ka zobowiązany/a jest złożyć do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR wszystkie dokumenty wynikające z zaliczenia semestru oraz:

 1. zaświadczenie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z rozprawą doktorską, wydane przez jednostkę UR zajmującą się postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora właściwą dla dyscypliny naukowej lub artystycznej doktoranta/ki;
 2. pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej;
 3. wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej zapisaną w formacie PDF na nośniku elektronicznym.

Wymagane dokumenty doktorant/ka składa w terminie nieprzekraczającym daty złożenia rozprawy doktorskiej określonej w indywidualnym planie badawczym doktoranta/ki.

 

Procedura w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadzana jest w Kolegiach właściwych dla dyscypliny naukowej/artystycznej doktoranta/ki:

 1. Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych - dyscypliny: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 2. Biuro Kolegium Nauk Medycznych - dyscypliny: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu
 3. Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych - dyscypliny: nauki biologiczne, nauki fizyczne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia
 4. Biuro Kolegium Nauk Społecznych - dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika

Procedura w sprawie nadania stopnia doktora opisana jest szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

The requirement for completing education at the UR Doctoral School is the submission of the doctoral dissertation after fulfill all the obligations arising from the curriculum and the Individual Research Plan. The Head of the UR Doctoral School, in consultation with the Head of the institute and the supervisor, may exempt the doctoral student who has submitted the doctoral dissertation  in a shorter period than specified in the curriculum, from certain obligations provided for in this curriculum.

 

The doctoral student is obliged to submit to the Secretary’s Office of the UR Doctoral School all documents for the semester completion and:

 1. a certificate of submission of a request for initiating the procedure for the conferral of the doctoral degree. The certificate is issued by the UR unit dealing with procedure for the conferral of  the doctoral degree appropriate to the doctoral student's scientific or artistic discipline;
 2. a positive opinion of the supervisor or  supervisors on the doctoral dissertation;
 3. an electronic version of the doctoral dissertation saved in PDF format on an electronic medium.

The required documents shall be submitted by the doctoral student by the end of the deadline specified in the Individual Research Plan. 

The procedure for the conferral the doctoral degree is carried out in the Colleges appropriate to the doctoral student's scientific or artistic discipline:

 1. College of Humanities - disciplines: archaeology, philosophy, history, linguistics, literary studies, music, fine arts and art conservation
 2. Medical College - disciplines: medical sciences, physical culture science, health sciences
 3. College of Natural Sciences - disciplines: biological sciences, physical sciences, agriculture and horticulture, nutrition and food technology
 4. College of Social Sciences - disciplines: economics and finance, political science and public administration, law, sociology, education