Wykaz wymaganych dokumentów

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR jest zobowiązana do złożenia następujących dokumentów (w opisanej teczce - imię, nazwisko, dyscyplina)::

  1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;
  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu - zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
  3. kopię suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) - oryginał do wglądu; tegoroczni absolwenci nieposiadający suplementu do dyplomu - kopię suplementu należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu;
  4. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które nie posiadają suplementu do dyplomu lub które posiadają suplement do dyplomu, w którym nie określono średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
  5. życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
  6. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli kandydat taki certyfikat posiada lub jeśli jest on wymagany w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego - oryginał do wglądu. Szczegółowy wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 3 do uchwały rekrutacyjnej;
  7. 1 aktualną i podpisaną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywaną przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym).
  8. dokumenty wymagane w ramach dyscypliny naukowej lub artystycznej, których wykaz podany jest w szczegółowych warunkach rekrutacji dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego.

 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może złożyć dodatkowe dokumenty i materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za okres ostatnich 4 lat z dyscypliny naukowej lub artystycznej w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego - szczegółowy wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata.

 

3. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zobowiązany jest złożyć zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b-d tej informacji:

  • dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  • zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym - o ile nostryfikacja jest wymagana przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

5. Cudzoziemiec zobowiązany jest także złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub zaświadczenie wydane przez Uniwersytet Rzeszowski, potwierdzające, że posiadany przez niego stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.

 

6. Kandydat niespełniający wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, zobowiązany jest złożyć zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b-d tej informacji odpowiednio: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) lub wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) albo zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)  oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią kierownika jednostki uczelnianej, wykaz oraz kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 

7. Wymagane dokumenty należy złożyć na adres i w terminie rekrutacji ogłoszonych na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane