Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji i składa się z następujących etapów:

 • elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego;
 • złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
 • postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Kandydat powinien:

 • wykazywać się podstawową wiedzą obejmującą różnokierunkowy kontekst teoretyczny związany z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej. Wiedza ta umożliwia kompetentną recepcję dzieł sztuki;
 • posiadać umiejętność krytycznej analizy i interpretacji dzieł z zakresu sztuk wizualnych, rozumieć ich znaczenie oraz rolę jaką odgrywają w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego;
 • posiadać umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem i realizowaniem postawy twórczego animatora kultury, a zarazem świadomego odbiorcy sztuki, którego cechuje pluralizm światopoglądowy i aksjologiczny;
 • posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym.

 

3. Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki stawiane kandydatom:

 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0),
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00,
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne.

 

4. Kandydat w ramach dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty (w opisanej teczce - imię, nazwisko, dyscyplina):

     Dokumenty ogólnie wymagane

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu - zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
 • kopię suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) - oryginał do wglądu; tegoroczni absolwenci nieposiadający suplementu do dyplomu - kopię suplementu należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które nie posiadają suplementu do dyplomu lub które posiadają suplement do dyplomu, w którym nie określono średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
 • 1 aktualną i podpisaną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywaną przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

     Dokumenty wymagane w ramach dyscypliny

 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (np. zaświadczenie, informacja w suplemencie do dyplomu itp.);
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne w formie listy aktywności  artystycznej  zawierającej  wykaz  osiągnięć artystycznych lub projektowych, m.in. otrzymanych nagród, stypendiów  twórczych, wystaw indywidualnych, udziału  w  wystawach  zbiorowych,  konkursach,  plenerach, projektach artystyczno-naukowych, ruchach artystycznych oraz odbywanych staży - potwierdzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały rekrutacyjnej;
 • portfolio prac w formie papierowej i elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym, poszerzone o opis zainteresowań i planów artystyczno-projektowo-badawczych w kontekście przewidywanej pracy doktorskiej.

 

5. Kandydat może złożyć ponadto:

 • dodatkowe dokumenty i materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za okres ostatnich 4 lat z dyscypliny artystycznej w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego - szczegółowy wykaz osiągnięć naukowych 
 • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli kandydat taki certyfikat posiada (oryginał do wglądu) - szczegółowy wykaz respektowanych certyfikatów

 

6. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinę artystyczną w ramach której prowadzona jest rekrutacja.

W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi  w szczególności:

 • wiedza z zakresu różnokierunkowego kontekstu teoretycznego związanego z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej, umożliwiająca kompetentną recepcję dzieł sztuki oraz krytyczną analizę i interpretację dzieł z zakresu sztuk wizualnych;
 • wstępna koncepcja pracy doktorskiej;
 • znajomość opisanych zagadnień związanych z reprezentowaną specjalnością.

 

7. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty i spełniają niezbędne warunki będą oceniani według następujących kryteriów:

 • za średnią ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich każdy kandydat otrzymuje:

4,00 - 4,24 - 1 punkt;

4,25 - 4,49 - 3 punkty;

4,50 - 4,74 - 6 punktów;

4,75 - 5,00 - 10 punktów;

 • za rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat  może otrzymać 0 - 50 pkt.; warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt;
 • za dodatkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za okres ostatnich 4 lat z dyscypliny artystycznej w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego, kandydat może uzyskać maksymalnie 30pkt;
 • za znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzoną certyfikatem (zgodnie z wykazem respektowanych certyfikatów):

na poziomie B2 - 2 pkt.;

na poziomie C1 i powyżej - 5 pkt.

Za postępowanie rekrutacyjne kandydat może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

 

8. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć