Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji i składa się z następujących etapów:

 • elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego;
 • złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
 • postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo  skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:

 • będących absolwentami kierunków rolniczych, przyrodniczych i pokrewnych, ze względu na specyfikę dyscypliny oraz znajomość podstaw wiedzy rolniczej i ogólnej wiedzy przyrodniczej;
 • posiadających znajomość języka angielskiego.

 

3. Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo stawiane kandydatom:

 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0),
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00,
 • co najmniej jedno osiągnięcie naukowe kandydata w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal Citation Reports (JCR);
 • co najmniej jedno osiągnięcie naukowe z wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały rekrutacyjnej - nie wliczając osiągnięcia naukowego kandydata w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal Citation Reports (JCR).

 

4. Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty (w opisanej teczce - imię, nazwisko, dyscyplina):

    Dokumenty ogólnie wymagane

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu - zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
 • kopię suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) - oryginał do wglądu; tegoroczni absolwenci nieposiadający suplementu do dyplomu - kopię suplementu należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które nie posiadają suplementu do dyplomu lub które posiadają suplement do dyplomu, w którym nie określono średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
 • 1 aktualną i podpisaną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywaną przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

     Dokumenty wymagane w ramach dyscypliny

 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. zaświadczenie, informacja w suplemencie do dyplomu itp.);
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego - ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora - reprezentującego dyscyplinę naukową: rolnictwo i ogrodnictwo, zatrudnionego w Uniwersytecie Rzeszowskim, o potencjale naukowym kandydata;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal Citation Reports (JCR);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata co najmniej jednego osiągnięcia naukowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały rekrutacyjnej - nie wliczając dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe kandydata w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal Citation Reports (JCR).

 

5. Kandydat może złożyć ponadto:

 

6. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinę naukową w ramach której prowadzona jest rekrutacja.

W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi  w szczególności:

 • tematyka, metodyka, wyniki pracy magisterskiej;
 • motywy podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo oraz zamierzenia dalszego rozwoju naukowego;
 • zakres planowanych badań w ramach dysertacji doktorskiej (tematyka, cel, hipotezy badawcze, sposoby rozwiązania problemu badawczego, istotność podejmowanego problemu, dotychczasowa wiedza na podejmowany temat);
 • krótka konwersacja w języku angielskim na dowolny temat związany z przyszłą dysertacją doktorską.

 

7. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty i spełniają niezbędne warunki będą oceniani według następujących kryteriów:

 • za średnią ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich każdy kandydat otrzymuje:

4,00 - 4,24 - 1 punkt;

4,25 - 4,49 - 3 punkty;

4,50 - 4,74 - 6 punktów;

4,75 - 5,00 - 10 punktów;

 • za rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat  może otrzymać 0 - 50 pkt.; warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt;
 • za dodatkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za okres ostatnich 4 lat z dyscypliny naukowej w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego, kandydat może uzyskać maksymalnie 30pkt;
 • za znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzoną certyfikatem (zgodnie z wykazem respektowanych certyfikatów):

na poziomie B2 - 2 pkt.;

na poziomie C1 i powyżej - 5 pkt.

Za postępowanie rekrutacyjne kandydat może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

 

8. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć