Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej: nauki socjologiczne

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji i składa się z następujących etapów:

 • elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego;
 • złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
 • postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki socjologiczne skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób w sposób szczególny zainteresowanych naukami socjologicznymi oraz osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu nauk socjologicznych lub innego kierunku pokrewnego. Kandydat powinien:

 • prezentować szeroką, zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rzeczywistości społecznej w zakresie zagadnień stanowiących kanon wykształcenia socjologicznego, a także umiejętność krytycznej analizy i interpretacji naukowych tekstów socjologicznych zarówno klasycznych jak i współczesnych;
 • rozumieć złożone problemy współczesnego świata oraz znać istniejące paradygmaty i teorie pozwalające je wyjaśniać i rozumieć;
 • posiadać - potwierdzoną wcześniejszymi dokonaniami - wiedzę metodologiczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na prowadzenie samodzielnych badań naukowych oraz wysoką motywację do prowadzenia badań spełniających najwyższe standardy warsztatowe i etyczne;
 • mieć zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz zdolność krytycznego interpretowania zagadnień życia społecznego, problemów społecznych oraz treści prezentowanych w dyskursie publicznym;
 • posiadać skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym problemem z zakresu nauk socjologicznych w stopniu umożliwiającym mu na wstępne sformułowanie tematu przyszłej rozprawy doktorskiej, a także wykazać się znajomością literatury naukowej dotyczącej tego problemu.

 

3. Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki socjologiczne stawiane kandydatom:

 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0),
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00,
 • przedłożenie koncepcji badań;
 • znajomość literatury przedmiotu.

 

4. Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki socjologiczne  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty (w opisanej teczce - imię, nazwisko, dyscyplina):

     Dokumenty ogólnie wymagane

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu - zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
 • kopię suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) - oryginał do wglądu; tegoroczni absolwenci nieposiadający suplementu do dyplomu - kopię suplementu należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które nie posiadają suplementu do dyplomu lub które posiadają suplement do dyplomu, w którym nie określono średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
 • 1 aktualną i podpisaną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywaną przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

     Dokumenty wymagane w ramach dyscypliny

 • opinia samodzielnego pracownika naukowego - ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora - dotycząca potencjału naukowego kandydata;
 • potwierdzenie autorstwa co najmniej jednej recenzowanej publikacji naukowej lub potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej bądź pracy w kole naukowym;
 • przygotowanie w formie pisemnej wstępnej koncepcji proponowanego tematu badawczego planowanego do podjęcia w ramach rozprawy doktorskiej.

 

5. Kandydat może złożyć ponadto:

 

6. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej: nauki socjologiczne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinę naukową w ramach której prowadzona jest rekrutacja.

W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi  w szczególności:

 • wiedza z zakresu podstawowych pojęć i teorii socjologicznych;
 • wstępna koncepcja pracy doktorskiej;
 • znajomość zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami naukowymi.

 

7. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty i spełniają niezbędne warunki będą oceniani według następujących kryteriów:

 • za średnią ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich każdy kandydat otrzymuje:

4,00 - 4,24 - 1 punkt;

4,25 - 4,49 - 3 punkty;

4,50 - 4,74 - 6 punktów;

4,75 - 5,00 - 10 punktów;

 • za rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat  może otrzymać 0 - 50 pkt.; warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt;
 • za dodatkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za okres ostatnich 4 lat z dyscypliny naukowej w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego, kandydat może uzyskać maksymalnie 30pkt;
 • za znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzoną certyfikatem (zgodnie z wykazem respektowanych certyfikatów):

na poziomie B2 - 2 pkt.;

na poziomie C1 i powyżej - 5 pkt.

Za postępowanie rekrutacyjne kandydat może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

 

8. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć