Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej: nauki fizyczne

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji i składa się z następujących etapów:

 • elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego;
 • złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
 • postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki fizyczne skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:

 • będących absolwentami studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa;
 • wykazujących predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że są w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat rozprawę doktorską;
 • będących autorami lub współautorami co najmniej jednego artykułu naukowego indeksowanego w bazie JCR.

 

3. Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki fizyczne stawiane kandydatom:

 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry plus’’ (4,5),
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00,
 • czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie części rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej prezentacji projektu badawczego.

 

4. Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki fizyczne  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty (w opisanej teczce - imię, nazwisko, dyscyplina):

     Dokumenty ogólnie wymagane

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu - zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
 • kopię suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) - oryginał do wglądu; tegoroczni absolwenci nieposiadający suplementu do dyplomu - kopię suplementu należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które nie posiadają suplementu do dyplomu lub które posiadają suplement do dyplomu, w którym nie określono średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
 • 1 aktualną i podpisaną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywaną przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

     Dokumenty wymagane w ramach dyscypliny

 • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej;
 • informację o dorobku naukowo-badawczym, w szczególności o publikacjach naukowych oraz grantach, a także zainteresowaniach naukowych kandydata, informację o znajomości języków obcych potwierdzonej certyfikatami, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach czy stażach;
 • opis w języku angielskim projektu badawczego wpisującego się w badania prowadzone w dyscyplinie nauki fizyczne wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez badawczych;
 • kopie publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science) - jeśli kandydat je posiada; w przypadku prac wieloautorskich wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji.

 

5. Kandydat może złożyć ponadto:

 

6. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej: nauki fizyczne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinę naukową w ramach której prowadzona jest rekrutacja.

W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi  w szczególności:

 • krótka prezentacja pracy dyplomowej wraz z dyskusją i pytaniami komisji dotyczącymi tej pracy;
 • pytania komisji obejmujące fizykę ogólną, zgodnie z listą zagadnień;
 • dyskusja w języku angielskim dotycząca projektu badawczego.

 

7. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty i spełniają niezbędne warunki będą oceniani według następujących kryteriów:

 • za średnią ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich każdy kandydat otrzymuje:

4,00 - 4,24 - 1 punkt;

4,25 - 4,49 - 3 punkty;

4,50 - 4,74 - 6 punktów;

4,75 - 5,00 - 10 punktów;

 • za rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat  może otrzymać 0 - 50 pkt.; warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt;
 • za dodatkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za okres ostatnich 4 lat z dyscypliny naukowej w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego, kandydat może uzyskać maksymalnie 30pkt;
 • za znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzoną certyfikatem (zgodnie z wykazem respektowanych certyfikatów):

na poziomie B2 - 2 pkt.;

na poziomie C1 i powyżej - 5 pkt.

Za postępowanie rekrutacyjne kandydat może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

 

8. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć