Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej: nauki biologiczne

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji i składa się z następujących etapów:

 • elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego;
 • złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
 • postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki biologiczne skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:

 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach biologia, biotechnologia, biofizyka, biochemia, biologia medyczna, bioinformatyka;
 • ambitnych i twórczych, mających silną motywację do pracy naukowej, pragnących nadal się kształcić i rozwijać swoje umiejętności.

 

3. Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki biologiczne stawiane kandydatom:

 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry plus’’ (4,5),
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00,
 • kandydat musi wyrażać chęć do prowadzenia badań naukowych, doskonalenia warsztatu badawczego oraz współpracy w zespołach badawczych;
 • minimum 1 artykuł indeksowany w bazie SCOPUS lub przyznany patent;
 • czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w tym języku.

 

4. Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki biologiczne zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty (w opisanej teczce - imię, nazwisko, dyscyplina):

     Dokumenty ogólnie wymagane

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu - zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
 • kopię suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) - oryginał do wglądu; tegoroczni absolwenci nieposiadający suplementu do dyplomu - kopię suplementu należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku osób, które nie posiadają suplementu do dyplomu lub które posiadają suplement do dyplomu, w którym nie określono średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
 • 1 aktualną i podpisaną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywaną przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

     Dokumenty wymagane w ramach dyscypliny

 • przygotowany w języku angielskim opis proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
 • pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez promotora pracy magisterskiej;
 • kopie publikacji naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS wraz z danymi bibliometrycznymi (w przypadku prac wieloautorskich wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji) lub kopie patentów (w przypadku patentów wieloautorskich wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu w języku polskim lub angielskim);
 • kopie publikacji naukowych - jeśli kandydat takie publikacje posiada - wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science); w przypadku prac wieloautorskich wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji;
 • dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia naukowe, w tym: przyznane stypendia MNiSW lub z innych zewnętrznych źródeł, pozyskane granty naukowe jako kierownik - jeśli kandydat takie osiągnięcia naukowe posiada.

 

5. Kandydat może złożyć ponadto:

 

6. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej: nauki biologiczne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinę naukową w ramach której prowadzona jest rekrutacja.

W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi  w szczególności:

 • tematyka związana z realizacją pracy magisterskiej;
 • koncepcja proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych.

 

7. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty i spełniają niezbędne warunki będą oceniani według następujących kryteriów:

 • za średnią ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich każdy kandydat otrzymuje:

4,00 - 4,24 - 1 punkt;

4,25 - 4,49 - 3 punkty;

4,50 - 4,74 - 6 punktów;

4,75 - 5,00 - 10 punktów;

 • za rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat  może otrzymać 0 - 50 pkt.; warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt;
 • za dodatkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za okres ostatnich 4 lat z dyscypliny naukowej w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego, kandydat może uzyskać maksymalnie 30pkt;
 • za znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzoną certyfikatem (zgodnie z wykazem respektowanych certyfikatów):

na poziomie B2 - 2 pkt.;

na poziomie C1 i powyżej - 5 pkt.

Za postępowanie rekrutacyjne kandydat może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

 

8. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć