Rekrutacja 2021/2022 - informacje ogólne

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR na rok akademicki 2021/2022 prowadzona jest w następujących dyscyplinach naukowych:

oraz dyscyplinach artystycznych:

 

 1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może starać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osoby o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej UR na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  3. decyzji ministra;
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  6. decyzji administracyjnej Rektora.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR jest bezpłatne i składa się z następujących etapów:
  1. elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego;
  2. złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
  3. weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
  4. postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
  5. wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 1. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego dostępny jest w zakładce Harmonogram rekrutacji 2021/2022.  

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązana jest do dokonania kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym w terminie rekrutacji ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Nieuzupełnienie wszystkich wymaganych danych powoduje niedopuszczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR po dokonaniu kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym zobowiązana jest złożyć podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego) wraz z wymaganymi dokumentami oraz dodatkowe dokumenty i materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata (jeśli kandydat takie dokumenty posiada) w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR w terminie rekrutacji ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Podanie złożone po terminie pozostaje bez rozpoznania. 

 

 1. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć.

 

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR jest bezpłatne.

 

 1. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

 

 1. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
 • w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

 

 1. Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin, kandydaci muszą spełniać następujące warunki i będą oceniani według następujących kryteriów:
 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0);
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00 - każdy kandydat otrzymuje:

a) 4,00 - 4,24  -  1 punkt;

b) 4,25 - 4,49  -  3 punkty;

c) 4,50 -  4,74  - 6 punktów;

d) 4,75 - 5,00  - 10 punktów.

 • zaliczona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej, według punktacji: 0 - 50 pkt.;   warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt.

 

 1. Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin, komisja rekrutacyjna uwzględnia ponadto (w punktach):
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w ramach której prowadzona jest rekrutacja za okres ostatnich 4 lat. Za osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydat może uzyskać maksymalnie 30pkt. Szczegółowy wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata, które są uwzględniane, oraz sposób ich punktowania i dokumentowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały rekrutacyjnej;
 • znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzoną certyfikatem:

a) na poziomie B2 - 2pkt.;

b) na poziomie C1 i powyżej - 5pkt.

Za znajomość języków obcych kandydat może uzyskać maksymalnie 5pkt. Szczegółowy wykaz respektowanych certyfikatów stanowi załącznik nr 3 do uchwały rekrutacyjnej.

 

 1. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących absolwentami studiów pierwszego stopnia przelicza się punktację, o której mowa w ust. 12 tej informacji na podstawie średniej z przebiegu toku studiów pierwszego stopnia.  Ocena z dyplomu, o której mowa w ust. 12 tej informacji jest oceną z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

 

 1. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich przelicza się punktację, o której mowa w ust. 12 tej informacji na podstawie średniej ocen z przebiegu dotychczasowego toku studiów.

 

 1. Całość postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała nr 42/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022