Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR jest zobowiązana do złożenia następujących dokumentów (w opisanej teczce - imię, nazwisko, dyscyplina):
  1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;
  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu - zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
  3. kopia suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) - oryginał do wglądu;
  4. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
  5. życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
  6. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli kandydat taki certyfikat posiada;
  7. 2 aktualne i podpisane fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym).

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zobowiązany jest złożyć zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b-d tej informacji:
  1. dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  2. zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym - o ile nostryfikacja jest wymagana przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Cudzoziemiec zobowiązany jest także złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub zaświadczenie wydane przez Uniwersytet Rzeszowski, potwierdzające, że posiadany przez niego stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.

 

 1. Kandydat niespełniający wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, zobowiązany jest złożyć zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b-d tej informacji odpowiednio: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) lub wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) albo zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)  oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią dziekana, wykaz oraz kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 

 1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązani są do złożenia dodatkowych dokumentów i materiałów, których wykaz podany jest w szczegółowych zasadach rekrutacji w ramach danej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej

 

 1. Kandydat może złożyć ponadto dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe i artystyczne, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 13.

 

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć na adres i w terminie rekrutacji ogłoszonych na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR.