Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej pedagogika

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie pedagogika skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu: nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki, psychologii.
  2. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • udokumentowany dorobek naukowy (kserokopie opublikowanych artykułów, opracowań zwartych oraz stron zawierających dane bibliograficzne, np. nr ISSN, ISBN);
  • udokumentowana znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem.