Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki socjologiczne skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu socjologii lub innego kierunku pokrewnego.
 2. Kandydat powinien:
 • prezentować szeroką, zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rzeczywistości społecznej w zakresie zagadnień stanowiących kanon wykształcenia socjologicznego, a także umiejętność krytycznej analizy i interpretacji naukowych tekstów socjologicznych zarówno klasycznych jak i współczesnych;
 • rozumieć złożone problemy współczesnego świata oraz znać istniejące paradygmaty i teorie pozwalające je wyjaśniać i rozumieć;
 • posiadać - potwierdzoną wcześniejszymi dokonaniami - wiedzę metodologiczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na prowadzenie samodzielnych badań naukowych oraz wysoką motywację do prowadzenia badań spełniających najwyższe standardy warsztatowe i etyczne;
 • mieć zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz zdolność krytycznego interpretowania zagadnień życia społecznego, problemów społecznych oraz treści prezentowanych w dyskursie publicznym;
 • posiadać skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym problemem z zakresu nauk socjologicznych w stopniu umożliwiającym mu na wstępne sformułowanie tematu przyszłej rozprawy doktorskiej, a także wykazać się znajomością literatury naukowej dotyczącej tego problemu.
 1. Wśród kandydatów w dyscyplinie nauki socjologiczne będą brane pod uwagę w szczególności:
 • przedłożona koncepcja badań,
 • znajomość literatury przedmiotu,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym w dyscyplinie nauki socjologiczne:
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca potencjału naukowego kandydata;
 • przygotowanie w formie pisemnej wstępnej koncepcji proponowanego tematu badawczego planowanego do podjęcia w ramach rozprawy doktorskiej.