Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki medyczne

 1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk medycznych może ubiegać się kandydat, o którym mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności będący absolwentem następujących kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, biologii, biotechnologii lub farmacji.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinien wykazać się kompetencjami i osiągnięciami naukowymi pozwalającymi na podjęcie kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w  dyscyplinie naukowej nauk medycznych.
 3. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub nauk medycznych oraz znać język obcy nowożytny na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
 4. Kandydat zobowiązany jest przedstawić projekt pracy badawczej.
 5. Kandydat zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w wykazie wymaganych dokumentów, a ponadto:
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2;
 • dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata w szczególności kopie artykułów;
 • projekt pracy badawczej;
 • kserokopię dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy medycyny i lekarzy dentystów).
 1. Ocena punktowa w zakresie dodatkowych wymagań w zakresie dorobku naukowego: maksymalnie 30 pkt, w tym :
 • publikacje naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych i/lub czasopismach umieszczonych na listach MNiSW (kserokopia publikacji): w czasopismach krajowych, w czasopismach zagranicznych; maksymalnie 15 pkt;
 • czynny udział w konferencjach naukowych (potwierdzenie wystąpienia na konferencji lub kserokopia streszczenia z książki abstraktów), rodzaj konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 4 streszczenia; maksymalnie 4 pkt;
 • nagrody otrzymane na konferencjach naukowych (dyplom nagrody - kserokopia), rodzaj konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 2 nagrody; maksymalnie 4 pkt;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów (dyplom otrzymania stypendium - kserokopia); maksymalnie 2 pkt;
 • laureaci konkursu „Diamentowy Grant” (decyzja dotycząca przyznania grantu - kserokopia); maksymalnie 3 pkt;
 • naukowe staże zagraniczne (potwierdzenie odbycia stażu z określeniem czasu jego trwania - powyżej 30 dni); maksymalnie 2 pkt.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą prace własne kandydata (praca magisterska, publikacje, plany badawcze). Wypowiedzi kandydata zostaną ocenione w sześciu kategoriach. Ocenie podlegają:

1) świadomość własnych zainteresowań naukowych i umiejętności przedstawienia projektów badawczych (0-20 pkt);

2) rozeznanie w metodologii badań w zakresie nauk medycznych (0-6 pkt);

3) rozumienia kategorii i pojęć naukowych (0-6 pkt);

4) umiejętność syntetycznej prezentacji danego zagadnienia (0-6 pkt);

5) zdolność krytycznego myślenia, formułowania sądów oceniających (0-6 pkt);

6) umiejętność określania relacji, różnic, zależności, współwystępowania, itp. między zjawiskami przynależnymi do dyscypliny nauk medycznych (0-6 pkt).

 1. Za wynik rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się sumę punktów uzyskanych w kategoriach określonych w pkt 7 ppkt 1) - 6). W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 50 punktów, przy czym za wynik pozytywny uznaje się rozmowę ocenioną na co najmniej 15 punktów.