Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki fizyczne kierowane jest do osób, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności do osób, które:
 • są absolwentami studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa;
 • wykazują predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że jest w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat rozprawę doktorską;
 • są autorami lub współautorami co najmniej jednego artykułu naukowego indeksowanego w bazie JCR.
 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co najmniej 4,5, z zastrzeżeniem ust. 14 ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021;
 • czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie części rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej prezentacji projektu badawczego.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki fizyczne zobowiązani są dodatkowo do złożenia następujących dokumentów:
 • pisemnej opinii o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzonej przez promotora pracy magisterskiej;
 • informacji o dorobku naukowo-badawczym, w szczególności o publikacjach naukowych oraz grantach, a także zainteresowaniach naukowych kandydata, informację o znajomości języków obcych potwierdzonej certyfikatami, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach czy stażach;
 • opisu w języku angielskim projektu badawczego wpisującego się w badania prowadzone w dyscyplinie nauki fizyczne wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez badawczych;
 • kopii publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science); w przypadku prac wieloautorskich wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:
 • krótką prezentację pracy dyplomowej wraz z dyskusją i pytaniami Komisji dotyczącymi tej pracy;
 • pytania Komisji obejmujące fizykę ogólną;
 • dyskusję w języku angielskim dotyczącą projektu badawczego.