Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej historia

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie historia skierowane jest do osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora z zakresu historii, planujących pracę o charakterze badawczym, otwartych na poszerzenie wiedzy z zakresu określonego obszaru wiedzy historycznej, metodologicznej i teoretycznej.
  2. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, w szczególności posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z historii.
  3. Podstawą kwalifikacji są:
  • publikacje naukowe z zakresu historii (dostarczone w formie kserokopii i pliku PDF);
  • założenia badawcze proponowanego projektu naukowego przygotowane w formie pisemnej i pliku PDF (do 6000 znaków); kandydat powinien określić cel pracy, wstępne założenia badawcze, podstawę źródłową;
  • wstępna bibliografia dotycząca ww. tematu (dostarczona w formie pisemnej i pliku PDF);
  • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu badawczego oraz okresu historycznego związanego z tematyką badań;
  • udokumentowana inna działalność naukowa w szczególności: czynny udział w konferencjach, sympozjach, granty i stypendia naukowe, staże naukowe i wyjazdy zagraniczne, praca w zespołach badawczych; w procesie rekrutacji nie będzie brana pod uwagę działalność pozanaukowa kandydata (artystyczna, społeczna, organizacyjna).