Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej filozofia

  1. Kandydat do Szkoły Doktorskiej UR w dyscyplinie filozofia powinien:
  • prezentować gruntowną wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących kanon wykształcenia filozoficznego;
  • posiadać umiejętność interpretacji i analizy tekstów filozoficznych;
  • posiadać umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
  • posiadać skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym problemem z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej) w stopniu umożliwiającym mu sformułowanie tematu (przedmiotu) przyszłej pracy doktorskiej; znajomość literatury wprowadzającej w ten problem oraz umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.
  1. Do dokumentów kandydat powinien dołączyć opinię samodzielnego pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę naukową filozofia lub samodzielnego pracownika naukowego z uczelni, którą kandydat ukończył.
  2. Podstawą kwalifikacji jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata określone w profilu kandydata, a więc:
  • wiedzę kandydata w zakresie przedmiotów stanowiących kanon wykształcenia filozoficznego; umiejętność interpretacji i analizy tekstów filozoficznych; samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
  • umiejętność zaprezentowania przez kandydata wybranego problemu z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej) w stopniu umożliwiającym sformułowanie przez kandydata tematu (przedmiotu) przyszłej pracy doktorskiej; znajomość literatury wprowadzającej w ten problem oraz umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.