Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej archeologia

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie archeologia skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności do:
 • absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich i równorzędnych, zwłaszcza po kierunku studiów Archeologia;
 • osób, które pragną nadal się kształcić i wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności, poszerzając wiedzę z zakresu archeologii Polski i powszechnej, prowadząc badania naukowe i kształtując umiejętności związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.
 1. Kandydat powinien:
 • wykazać się podstawową wiedzą archeologiczną z zakresu archeologii Polski i powszechnej od epoki kamienia do okresu nowożytnego;
 • posiadać także doświadczenie z zakresu metodyki i metodologii archeologicznych badań terenowych, nabyte m.in. podczas uczestnictwa w archeologicznych badaniach wykopaliskowych w kraju lub za granicą.
 1. W zakres rozmowy kwalifikacyjnej z dyscypliny archeologia wchodzi:
 • wiedza z zakresu archeologii pradziejowej, protohistorycznej i historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich;
 • rozmowa na temat koncepcji pracy doktorskiej.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • aktywność naukowa w dyscyplinie archeologia;
 • aktywność popularnonaukowa w dyscyplinie archeologia;
 • potwierdzona certyfikatem znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1 lub wyższym.
 1. Dodatkowe zaświadczenia:
 • zaświadczenie o uczestnictwie w co najmniej dwóch archeologicznych badaniach wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie Polski lub za granicą;
 • opinia pracownika samodzielnego na temat pracy magisterskiej obronionej po zakończeniu studiów II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych;
 • certyfikat znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1 lub wyższym;
 • wykaz aktywności naukowej kandydata w dyscyplinie archeologia;
 • wykaz aktywności popularnonaukowej kandydata w dyscyplinie archeologia.