Rekrutacja 2020/2021 - informacje ogólne

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest w następujących dyscyplinach naukowych:

oraz dyscyplinie artystycznej:

 

 1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może starać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osoby o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej UR na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  3. decyzji ministra;
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  6. decyzji administracyjnej Rektora.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR jest bezpłatne i składa się z następujących etapów:
  1. elektronicznej rejestracji kandydatów;
  2. złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
  3. weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
  4. postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
  5. wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

 1. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego dostępny jest w zakładce Harmonogram rekrutacji 2020/2021.  

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązana jest do dokonania kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym w terminie rekrutacji ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Nieuzupełnienie wszystkich wymaganych danych powoduje niedopuszczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR po dokonaniu kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym składa wymagane dokumenty  w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR w terminie rekrutacji ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć.

 

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR jest bezpłatne.

 

 1. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

 

 1. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
 • w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

 

 1. Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin, kandydaci muszą spełniać następujące warunki i będą oceniani według następujących kryteriów:
 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0);
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00 - każdy kandydat otrzymuje:
 1. 4,00 - 4,24  -  1 punkt;

 2. 4,25 - 4,49  -  3 punkty;

 3. 4,50 -  4,74  - 6 punktów;

 4. 4,75 - 5,00  - 10 punktów.

 • zaliczona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej, według punktacji: 0 - 50 pkt.;   warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt.

 

 1. Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin, komisja rekrutacyjna uwzględnia ponadto (w punktach):
 • osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata w ramach dyscypliny naukowej lub artystycznej, w ramach której prowadzona jest rekrutacja za okres ostatnich 4 lat, w szczególności:
 1. monografie recenzowane - według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;

 2. artykuły opublikowane w czasopismach punktowanych - według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;

 3. prace opublikowane jako rozdziały w monografiach recenzowanych - według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;

 4. publikacje w czasopismach recenzowanych spoza listy MNiSW - 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 5. czynny udział w konferencjach ogólnopolskich (1 pkt. za jedno wydarzenie), zagranicznych (2 pkt. za jedno wydarzenie) i międzynarodowych (2pkt. za jedno wydarzenie);

 6. udział w grantach badawczych (NCN, NPRH, NCBiR) - 3pkt. za jedno osiągnięcie;

 7. stypendia naukowe - 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 8. staże naukowe - 1pkt. za jedno wydarzenie;

 9. praca w zespołach badawczych - 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 10. patenty - 10pkt. za jedno osiągnięcie;

 11. aktywność w kołach naukowych - 1pkt. za jedno wydarzenie;

 12. aktywność w towarzystwach naukowych - 1pkt. za jedno wydarzenie;

 13. otrzymane nagrody - 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 14. „Diamentowy Grant” - 3pkt. za jedno osiągnięcie;

 15. stypendia  twórcze - 1pkt. za jedno osiągnięcie; 

 16. drugi/kolejny kierunek studiów - 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 17. udział  w  wystawach  zbiorowych,  konkursach,  plenerach, projektach artystyczno-naukowych, ruchach artystycznych - 1 pkt. za jedno wydarzenie.

Za osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydat może uzyskać maksymalnie  30pkt.

 • znajomość języka obcego (potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów) - zgodnie z wymaganiami określonymi przez poszczególne dyscypliny:
 1. na poziomie B1 - 1pkt.;

 2. na poziomie B2 - 2pkt.;

 3. na poziomie C1 i powyżej - 5pkt.

Za znajomość języków obcych  kandydat może uzyskać maksymalnie  5pkt.

 

 1. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących absolwentami studiów pierwszego stopnia przelicza się punktację, o której mowa w ust. 12 tej informacji na podstawie średniej z przebiegu toku studiów pierwszego stopnia.  Ocena z dyplomu, o której mowa w ust. 12 tej informacji jest oceną z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

 

 1. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich przelicza się punktację, o której mowa w ust. 12 tej informacji na podstawie średniej ocen z przebiegu dotychczasowego toku studiów.

 

 1. Całość postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała nr 518/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2020/2021