Związek programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UR z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim:

  • wpisuje się w oczekiwania społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego i otoczenia zewnętrznego w zakresie kształcenia przygotowującego do prowadzenia wysokiej jakości badań, zmierzających do osiągnięcia stopnia doktora, prowadzenia i upowszechniania badań naukowych, współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą;
  • pełni rolę kulturotwórczą;
  • stanowiąc integralną część Uniwersytetu Rzeszowskiego, pozostaje wierna uniwersalnym ideom uniwersyteckim: stosowaniu norm etycznych, dążeniu do prawdy, ochronie wolności badań naukowych, otwartości na wiedzę, szacunku dla człowieka, umiejętności współpracy niezależnie od różnic światopoglądowych, etnicznych i religijnych;
  • tworzy przestrzeń dla kształcenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki;
  • prowadzi kształcenie z wykorzystaniem interdyscyplinarnego potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.