Weryfikacja efektów uczenia się

Weryfikacja efektów uczenia się osiąganych przez doktoranta oraz ocena realizacji programu kształcenia dokonywane są na różnych etapach kształcenia:

1. Przez nauczycieli akademickich poprzez bieżącą ocenę pracy doktoranta:

a) w trakcie trwania zajęć na podstawie:

 • prac pisemnych,
 • kolokwiów,
 • testów,
 • prac zaliczeniowych,
 • projektów,
 • prezentacji i referatów,
 • dzienników praktyk,

b) na zakończenie cyklu zajęć w formie:

 • egzaminów,
 • zaliczeń na ocenę,
 • zaliczeń.

Doktoranci informowani są o warunkach zaliczenia przedmiotu przez prowadzącego zajęcia. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się określone są w sylabusach obowiązujących w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim. Sylabus przygotowany przez prowadzącego zajęcia precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu. Dokumentacja (egzaminy, prace zaliczeniowe, projekty oraz inne materiały wypracowane przez doktorantów) potwierdzająca zdobycie przez doktoranta założonych w programie efektów uczenia się przekazywana jest przez prowadzącego zajęcia i przechowywana w wersji papierowej lub elektronicznej przez okres co najmniej 6 lat w  sekretariacie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

2. Przez promotorów poprzez bieżącą ocenę pracy doktoranta w trakcie trwania seminariów doktoranckich, na których ocenia się między innymi:

 • postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 • postęp pracy naukowej doktoranta, w tym badań naukowych.

Doktoranci informowani są o warunkach zaliczenia seminarium doktoranckiego przez promotora lub promotorów. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się są określone w sylabusach obowiązujących w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim. Sylabus przygotowany przez promotora lub promotorów precyzuje warunki zaliczenia seminarium doktoranckiego. Dodatkowo wynik oceny pracy doktoranta jest przedstawiany przez promotora w formie pisemnej opinii na zakończenie każdego semestru kształcenia.

3. Przez komisje ds. oceny śródokresowej. Weryfikacja realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta zostaje przeprowadzona w trakcie IV semestru kształcenia przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uniwersytetem Rzeszowskim. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.