Plan na cykl kształcenia 2021-2025

1. Program - harmonogram kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim określa:

 • przedmioty realizowane w ramach zajęć obowiązkowych, w tym fakultatywnych;
 • formy prowadzenia zajęć;
 • formy zaliczenia przedmiotów.

2. Łączna liczba godzin w latach kształcenia I - IV wynosi 525, w tym 35 godzin praktyk zawodowych.

Lp.

Przedmiot

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

I Rok

II Rok

III Rok

IV Rok

semestr

semestr

semestr

semestr

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

Seminarium doktoranckie

Seminarium - ogółem 240 godzin

Zaliczenie (zal.) w każdym semestrze I-VIII

30

30

30

30

30

30

30

30

2.

Praktyka zawodowa

Praktyka - ogółem 35 godzin

Zaliczenie (zal.) w każdym semestrze I-VII

5

5

5

5

5

5

5

 

3.

Język nowożytny

Ćwiczenia - ogółem 90 godzin

Zaliczenie na ocenę w każdym semestrze I-VI

i egzamin na ocenę w semestrze VI

15

15

15

15

15

15

 

 

4.

Etyka w nauce

Konwersatorium - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal.)

10

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aplikacje grantowe

Ćwiczenia - 15 godzin

1 x zaliczenie na ocenę

 

15

 

 

 

 

 

 

6.

Dydaktyka szkoły wyższej

Wykład - 5 godzin,

Ćwiczenia - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

15

 

 

 

 

 

 

7.

Metodologia badań naukowych

Wykład - 10 godzin, Ćwiczenia - 20 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),    1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)   i egzamin na ocenę w semestrze I

30

 

 

 

 

 

 

 

8.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny I (interdyscyplinarny) do wyboru

Wykład - 5 godzin,

Ćwiczenia - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

15

 

 

 

 

 

9.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny II (interdyscyplinarny) do wyboru

Wykład - 5 godzin,

Ćwiczenia - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

 

15

 

 

 

 

10.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny I (specjalistyczny) do wyboru

Wykład - 5 godzin,

Ćwiczenia - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

15

 

 

 

 

 

11.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny II (specjalistyczny) do wyboru

Wykład - 5 godzin,

Ćwiczenia - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

 

15

 

 

 

 

12.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny III (specjalistyczny) do wyboru

Wykład - 5 godzin,

Ćwiczenia - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

 

 

15

 

 

 

13.

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny IV (specjalistyczny) do wyboru

Wykład - 5 godzin,

Ćwiczenia - 10 godzin

1 x zaliczenie (zal. - wykład),  1 x zaliczenie na ocenę (ćw.)

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Razem w cyklu kształcenia

525 godzin

 

90

80

80

80

65

65

35

30

3. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć. Zajęcia, z wyjątkiem języka nowożytnego, prowadzone są przez osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Szkoły Doktorskiej może wyrazić zgodę, aby zajęcia prowadziła osoba ze stopniem doktora.

4. Przy zaliczaniu zajęć stosuje się następującą skalę ocen:

 • bardzo dobry (5,0);
 • dobry plus (4,5);
 • dobry (4,0);
 • dostateczny plus (3,5);
 • dostateczny (3,0);
 • niedostateczny (2,0);
 • zaliczenie (zal.);
 • niezaliczenie (nzal.).

5. Seminarium doktoranckie - ogółem w cyklu kształcenia 240 godzin. Zajęcia prowadzone przez promotora lub promotorów.

6. Praktyka zawodowa - samodzielne prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych ze studentami w ramach dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej. Ogółem w cyklu kształcenia 35 godzin. Na uzasadniony wniosek doktoranta Dyrektor Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie niż przewidziany w programie - harmonogramie kształcenia.

7. Język nowożytny - ogółem w cyklu kształcenia 90 godzin. Język nowożytny prowadzony w dwóch grupach:

 • dla nauk humanistycznych, społecznych i sztuki;
 • dla nauk medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych.

8. Etyka w nauce - przedmiot prowadzony wspólnie dla wszystkich doktorantów.

9. Aplikacje grantowe - przedmiot prowadzony wspólnie dla wszystkich doktorantów.

10 Dydaktyka szkoły wyższej - przedmiot prowadzony wspólnie dla wszystkich doktorantów.

11. Metodologia badań naukowych - przedmiot prowadzony w ramach właściwej dla doktorantów dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej.

12 Przedmiot obowiązkowy fakultatywny I i II (interdyscyplinarny) do wyboru - przedmioty do wyboru przez doktorantów z minimum dwóch złożonych propozycji na dany semestr. Propozycje zajęć podają dyrektorzy instytutów dyscyplinowych wraz z tematyką zajęć przed rozpoczęciem kształcenia w danym roku akademickim. Przedmiot może być realizowany przy minimalnej liczbie 5 doktorantów. Równolegle może być realizowanych kilka przedmiotów. Doktorant jest zobligowany do zaliczenia przedmiotów w semestrze III i IV. Tematyka zajęć dla doktoranta w cyklu kształcenia nie może się powtarzać.

13. Przedmiot obowiązkowy fakultatywny I - IV (specjalistyczny) do wyboru - przedmioty do wyboru przez doktorantów w ramach właściwej dla doktorantów dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej spośród minimum dwóch propozycji na dany semestr. Propozycje zajęć podają dyrektorzy instytutów dyscyplinowych wraz z tematyką zajęć przed rozpoczęciem kształcenia w danym roku akademickim. Doktorant jest zobligowany do zaliczenia przedmiotów w semestrze III, IV, V i VI. Tematyka zajęć dla doktoranta w cyklu kształcenia nie może się powtarzać.

14. Doktorant pierwszego roku kształcenia jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP w wymiarze 4 godzin.